Utbyggnaden av Nickby Hjärta färdigställs – de nya och mångsidiga undervisningslokalerna och den nya gymnastiksalen tas i bruk i augusti

Undervisningen i de nya lokalerna inleds i augusti. Innan lokalerna tas i bruk ska de möbleras och vädras så att de nya materialens utsläpp inte påverkar inomhusluftens kvalitet. Målet är att möbleringen inleds andra veckan i maj.

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 30.5.2017 blir utbyggnaden av Nickby Hjärta en finskspråkig skola för årskurserna 1–6. Klasserna 1–6 i Nickby Hjärta utgör en administrativ del av Sipoonjoen koulu, som blir en enhetsskola från och med 1.8.2021. Enhetsskolan omfattar årskursen 1, årskurserna 7–9 och förskoleundervisningen under läsåret 2021–2022. Skolan kompletteras årligen med en ny årskurs 1 och så småningom består skolan av alla årskurser. Eleverna till enhetsskolans första klass kommer från skolans eget elevupptagningsområde och från Nickbys gemensamma elevupptagningsområde. Närskolan ändras inte får någon elev som redan har inlett sin skolgång.

Verksamheten i den finskspråkiga enhetsskolan inleds i de nya lokalerna i augusti 2021.

– Det är fint att vi nu får nya lokaler och lärmiljöer som allt bättre betjänar alla kommuninvånare – såväl barn och ungdomar inom förskole- och grundutbildningen som hobbyutövande Sibbobor i alla åldrar, säger undervisningschef Riikka Strandström.

Nya undervisningslokaler och gymnastiksal

För närvarande används lokalerna i bildningscentret Nickby Hjärta av årskurserna 7–9 i svenskspråkiga Kungsvägens skola och finskspråkiga Sipoonjoen koulu. Antalet elever uppgår till cirka 740.

Undervisningslokalerna och gymnastiksalen i den nya utbyggnaden med två våningar är dimensionerade för sammanlagt cirka 350 förskolebarn och lågstadieelever. Den första våningen är dimensionerad för cirka 140 barn och den andra våningen för cirka 210 barn.

Utbyggnaden har förutom undervisningslokaler även en gymnastiksal (924 m²) som kan delas in i tre delar. I gymnastiksalen är det möjligt att utöva de vanligaste idrottsgrenarna. Den nya gymnastiksalen svarar på den nuvarande och kommande tillväxtens behov av idrottslokaler eftersom den är större än skolcentrets tidigare gymnastiksal som tas ur bruk. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat kommunen statsunderstöd för byggandet av gymnastiksalen till ett belopp av 750 000 euro.

Det nuvarande kultur- och bildningscentret Nickby Hjärta och utbyggnaden har planerats av den ansedda finska arkitektbyrån ARK-house arkkitehdit Oy. Fasadens konstgrafik har för sin del planerats av Aimonomia Oy. Utbyggnadens konstgrafik har samma stil som den ursprungliga byggnaden.

I de tekniska lösningarna har man fäst speciell uppmärksamhet vid byggnadssäkerhet och -hälsa såsom god inomhusluft.

Den nya gymnastiksalen.

Mångsidig och öppen lärmiljö för enhetsskolan i enlighet med den nya läroplanen

Vid planeringen och genomförandet av den nya utbyggnaden har man – såsom vid byggandet av skollokalerna i Nickby Hjärtas första fas – beaktat möjligheterna att svara på de nuvarande och fortfarande okända pedagogiska behoven.

Lokalerna är modifierbara och kan användas på många olika sätt. De kan sammanslås, avgränsas och stängas vid behov. Lokalerna har utrustats för studier och arbete av varierande slag. Akustiken, belysningen och möbleringen spelar en stor roll.

Undervisningslokalerna har delats in i lärceller med öppna lärmiljöer. En lärcell har flera undervisningsgrupper, som i sin tur alla har sina egna hembon. Hemboet är utrustat med möbler för elevernas gemsamma studiematerial och elevernas personliga saker.

Största delen av de små elevernas undervisning sker i hemboet eller i dess närhet. Lösningen kombinerar en liten skolas lärmiljö med en större skolas fördelar att ordna undervisning och elevvård.

De nya lokalerna stödjer en mångsidig användning av bildningscentret

De nya undervisningslokalerna och gymnastiksalen ökar möjligheterna att använda bildningscentret på ett mångsidigt sätt. Utöver idrottsverksamhet kan gymnastiksalen även användas för olika slags tillställningar och fester. Eftersom gymnastiksalen har en egen ingång kan den också användas på kvällar och veckoslut.

Utanför skoltid kan lokalerna också användas av medborgarinstitutet och av ungdoms-, kultur- och idrottsväsendet. Lokalerna hyrs också ut till kommuninvånare och föreningar.

I samband med utbyggandet av skolcentret förstorar man också skolgården och gör den mångsidigare. Skolgården kan används av eleverna på rasterna och för studierna och av Nickbyborna som näridrottsplats.

Senast uppdaterad 13.04.2021