Undertaken i Talman koulus paviljong förnyas sommaren 2024

Enheten Lokalitetsförvaltning i Sibbo kommun lät på vårvintern göra inomhusluft- och konstruktionsundersökningar i Talman koulus paviljong med 2 våningar. Undersökningsresultaten är nu färdiga.

Konstruktionerna i paviljongen konstaterades vara i skick. Konstruktioner öppnades i byggnaden och det visade sig att alla öppnade konstruktionspunkter är i fullgott skick och torra. Inga tecken på skador hittades heller i proverna som togs från öppningspunkterna, och det fanns inga mikrober i inomhusluftproverna.

Däremot upptäcktes industriella mineralullsfibrer i alla sju lokaler som undersöktes. Byggnaden befanns ha otäta, akustiska takskivor som innehåller mineralull och vars sido- och övre ytor inte är belagda. Undersökningen rekommenderar att ytorna beläggs eller skivorna byts ut. I undersökningen rekommenderas också att kontrollera huruvida det finns ullfiberkällor i byggnadens ventilation och vid behov reparera dem.

Sibbo kommun förnyar alla undertak i byggnaden under sommaren 2024. Eventuella fiberkällor i ventilationen kartläggs och om sådana upptäcks i ventilationen iståndsätts de. Efter reparationerna och innan skolstarten utförs en omfattande grundlig städning av paviljongen, och under höstlovet görs en ny likadan städning. Efter detta tas kontrollprover från inomhusluften för att säkerställa att reparationerna har lyckats och fibrerna försvunnit.

Vid inandning kommer mineralullsfibrer lätt in i de övre luftvägarna och kan orsaka irritation i näsa och hals och öka risken för förkylning och inflammatoriska sjukdomar. Fibrer kan också irritera huden och bindhinnorna i ögonen. Det tar några veckor eller månader innan mineralullsfibrer avlägsnar sig från kroppen, men de har inte visat sig orsaka långvariga hälsoeffekter. (Källa: Sisäilmayhdistys ry, https://sisailmayhdistys.fi/ [på finska]).

Vårdnadshavarna har informerats via Wilma om undersökningsresultaten och de reparationer som ska göras.

 

Senast uppdaterad 13.05.2024