Undersökning: Sociala medier håller på att bli en beständig påverkansmetod vid stadsplaneringen

Invånardeltagande som en del av idétävlingsprocessen för Ådalen

Avhandlingen tar upp idétävlingsprocessen för Sibbo Ådals område som ett exempel på hur kommuninvånare får delta i processerna. Enligt doktorsavhandlingen visar resultaten att kommunens representanter ville främja beaktandet av informationen som invånarna producerar när tävlingsbidragen upprättades och bedömdes och vid den fortsatta planeringen av området. Det konstateras i doktorsavhandlingen att verbal respons om tävlingsbidrag som samlades in i samband med Ådalsprojektet blev viktig med tanke på områdets fortsatta planering.

En av intervjuerna i fallstudien beskriver invånarnas respons och hur den utnyttjades så här: ”Vi strävade efter att beakta den insamlade invånarinformationen så grundligt som möjligt i detaljplanelösningen. Invånarna kritiserade det vinnande arbetet och tyckte att speciellt byggnaderna var trista och lådaktiga. De framförde en önskan att byggnadsbeståndet på området vore färggrannare och att husen inte skulle ha plant tak. Dessa önskemål togs i beaktande när vi utarbetade detaljplanelösningen och byggnadssättsanvisningarna. Målet är att byggnadsbeståndet på området blir färggrant och husen inte byggs med plant tak.”

I undersökningen granskas även hur Nickbyrelaterade minnen och lokalupplevelser kunde utnyttjas vid planeringen. Enligt avhandlingen är planeringskulturen i Sibbo interaktiv, öppen och framtidsinriktad, vilket också kommer fram i kommunens positiva ställning till invånarnas deltagande och möjligheterna till elektronisk växelverkan inom planeringen.

En ny modell för deltagande på distans

Deltagande planering är således en modell som Sibbo fortsätter att utveckla kontinuerligt. När sammankomster begränsades på grund av coronavirussituationen tog kommunen i bruk en ny modell som utvecklades i samarbete med Pilvi Nummi. Med hjälp av modellen kan invånarna delta i planeringen på distans. Tack vare distansmodellen har Sibbo bättre förutsättningar att utnyttja olika elektroniska deltagandeverktyg i planprocessen. Nu används till exempel presentationsvideor, nätdiskussioner, webinarier och kartenkäter. Senare under hösten ska man ännu planera hur planläggningen allt bättre kunde utnyttja sociala medier som en del av den digitala deltagandeprocessen.

Nummis doktorsavhandling granskades fredag 9.10.2020 vid Aalto-universitetet. Du kan bekanta dig med doktorsavhandlingen på Aalto-universitetets webbsida genom att klicka på denna länk (på finska).

Senast uppdaterad 05.07.2022