Undersökning: Sibbo har den näststörsta livskraften bland Finlands kommuner strax efter Grankulla

Enligt Suomen Kuvalehtis kommunundersökning utgjorde förutom befolkningstillväxten även den ekonomiska försörjningskvoten och sysselsättningsgraden Sibbos styrkor. Även Sibbos beskattningsbara inkomster per invånare höll en god nivå.

MDI:s analys visar att Sibbos befolkningstillväxt framför allt beror på att Sibbo lyckades locka inflyttare även från andra kommuner i Finland. Den största inflyttningen till Sibbo skedde från kommunerna i Helsingforsregionen. De flesta inflyttarna kom från Helsingfors och de näst flesta från Vanda. I jämförelse med tidigare år ökade Sibbos flyttningsöverskott mest i åldersgruppen unga vuxna (25–34 år). Framför allt inflyttningen från Vanda var större än tidigare år. Sibbos befolkning ökade sammanlagt med 523 personer i fjol och i förhållande till invånarantalet var tillväxten 2,4 procent.

– Sibbos tillväxtstrategi och utvecklingsbild som förenar småstadsliknande bycentrum och landsbygd samt beaktar närheten till naturen och rymligt boende har visat sig vara framgångsrikt. Sibbo har vuxit kraftigt redan flera år, framför allt Söderkulla och Nickby har utvecklats till småstadsliknande tätorter, säger utvecklingsdirektör Pirjo Siren.

Antalet personer som flyttade till Sibbo ökade betydligt jämfört med genomsnittet under de tidigare åren, men samtidigt flyttade även allt fler personer än tidigare bort från Sibbo. Utflyttningen ökade speciellt i åldersgruppen 15−24 år. Sibbo uppvisade ändå ett flyttningsöverskott eftersom antalet personer som flyttade till Sibbo var fler än antalet som flyttade bort från Sibbo.

Inflyttning från andra kommuner

De som flyttade till Sibbo var till största delen finskspråkiga. Även personerna med främmande språk ökade något medan den svenskspråkiga befolkningen minskade något. I motsats till Sibbo baserade sig befolkningstillväxten i flera andra Kuuma-kommuner nästan helt på en ökad befolkning med främmande språk.

Sibbos befolkningstillväxt baserar sig uttryckligen på inflyttning från andra kommuner. Den naturliga befolkningstillväxten (födda vs. döda) var i fjol endast 11 personer. Den naturliga befolkningstillväxten har överlag minskat i Finlands kommuner och i fjol kunde endast cirka var sjätte kommun uppvisa en naturlig befolkningstillväxt. Även i Sibbo minskade den naturliga befolkningstillväxten i jämförelse med genomsnittet under de tidigare åren. Detta berodde på att antalet döda ökade vilket igen beror på att den äldre befolkningens andel har ökat. I undersökningen kunde man inte upptäcka någon överdödlighet på grund av coronaviruset.

Nettomigrationens andel av Sibbos befolkningstillväxt uppgick i fjol till 58 personer. Detta påverkades av att allt färre Sibbobor flyttade utomlands under coronapandemin men samtidigt ökade migrationen något.

Även företag är intresserade av Sibbo

Att kommunen allt oftare förhandlar med olika företag om att etablera sig i Sibbo är också ett tecken på Sibbos livskraft. Sibbos läge är gynnsamt också för företag.

– Förhandlingarna har ökat betydligt och de har också burit frukt, det vill säga många företag har valt att etablera sig i Sibbo. Till exempel logistikföretaget Transval bygger för närvarande ett stort lager med gröna energilösningar för cirka 100 anställda i Sibbo. Investeringen kostar totalt 37 miljoner euro och är en av de största i sitt slag i Finland, berättar Siren.

Länkar:

KUUMA-regionens meddelande: KUUMA-regionen hade det näst största flyttningöverskottet i hela landet under coronaåret 2020
Suomen Kuvalehti: Kuntatesti (på finska)

 

Senast uppdaterad 31.03.2021