KUUMA-regionen hade det näst största flyttningöverskottet i hela landet under coronaåret 2020

KUUMA-regionens flyttningsöverskott inom landet var cirka 2 200 personer och från utlandet cirka 800 personer år 2020. Flyttningsöverskotten fördubblades i jämförelse med de fem tidigare åren. Framför allt unga vuxna i åldern 25–34 år, den övriga vuxna befolkningen och barn bidrog till KUUMA-regionens ökade flyttningsöverskott. Flyttarnas profil är på många sätt optimal med tanke på KUUMA-regionens kommande utveckling och utvecklingsarbete.

KUUMA-regionens kraftiga tillväxt grundar sig på flyttningsöverskottet framför allt från huvudstadsregionen: det största flyttningsöverskottet kom från Vanda (+1 748), Esbo (+1 106) och Helsingfors (+902). KUUMA-regionens in- och utflyttningsströmmar står i ett starkt ömsesidigt beroendeförhållande till huvudstadsregionen. KUUMA-regionens flyttningsströmmar med övriga delar av landet är marginella i jämförelse med huvudstadsregionen. KUUMA-regionens kvantitativa flyttningsunderskott var betydande endast mot Tammerfors (-265), Lahtis (-190), Åbo (-144) och Tavastehus (-123) regioner.

KUUMA-regionens befolkningsutveckling stärktes i nio av regionens kommuner under år 2020. Hälften av regionens kommuner uppnådde en stark årlig befolkningstillväxt på över 1 procent. Regionens flyttningsöverskott inom landet stärktes inom regionens alla kommuner år 2020 i jämförelse med genomsnittet under åren 2015–2019. KUUMA-kommunerna fick dessutom rekordstora flyttningsöverskott från den internationella migrationsrörelsen år 2020. Antalet invånare med främmande modersmål ökar snabbt i alla KUUMA-kommuner.

Avsikten med en analys som genomfördes av konsultbyrån för regionutveckling MDI var att utreda KUUMA-regionens flyttningsrörelse (in- och utflyttningsområden) och flyttarnas åldersstruktur under det exceptionella året 2020 i jämförelse med tidigare år. Målet var dessutom att skapa en övergripande situationsbild av delfaktorerna och positionen för KUUMA-regionens befolkningsutveckling i förhållande till de stora och medelstora stadsregionerna.

KUUMA-regionen består av 10 kranskommuner i huvudstadsregionen. Till KUUMA-kommunerna hör Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis. I slutet av januari 2021 uppgick den totala folkmängden i KUUMA-regionen till cirka 328 000 personer. Det uppskattas att regionens folkmängd fram till år 2040 ökar mer än folkmängden i landskapen Birkaland och Egentliga Finland tillsammans. De genomsnittliga boendekostnaderna i KUUMA-regionen är klart lägre än i huvudstadsregionen.

Avsikten med KUUMA-samarbetet är att stärka medlemskommunernas konkurrenskraft och dragningskraft som en del av Helsingforsregionen, effektivera intressebevakningen samt förbättra serviceproduktionens kvalitet och effektivitet. 

 

Senast uppdaterad 25.03.2021