Tjänster inom småbarnspedagogik skärs ned på vissa ställen i Sibbo på grund av personalbrist

Sibbo kommun ber föräldrarna att vara beredda på att daghemmen eller förskoleenheterna kan vara tvungna att stänga tidigare än vanligt eller att tjänsterna inte öppnar vid den normala tiden på morgonen. Meddelandet om avvikande tider kan komma med kort varsel. I extrema fall kan det bli nödvändigt att stänga enskilda grupper och slå samman grupper om det trots alla möjliga arrangemang inte går att garantera den personalstyrka som krävs enligt lag.

Vårdnadshavarna meddelas om nedskärningarna och stängningarna via Daisy. Vårdnadshavarna uppmanas att följa meddelandena på Daisy.

-Vi har gjort allt vi kan för att förbereda oss för denna situation och vidtagit åtgärder för att lindra personalbristen. Vi kan dock inte garantera barnens säkerhet och organisera småbarnspedagogiken utan att ha tillräckligt med personal på plats. Att begränsa öppettiderna eller stänga grupper är en sista utväg som alltid övervägs noga, säger chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

Avgiften ersätts om barnet stannar hemma

Från och med 11.4.2022 kommer kommunen att ersätta familjerna för enskilda frånvarodagar om de håller barnet hemma när de uppmanas att göra det. Ersättningen betalas endast om Tjänster för småbarnspedagogik är tvungen att be familjen själv ordna barnets vård för dagen.

På grund av den frånvaro som bland annat orsakats av coronaviruset har småbarnspedagogiken redan under en längre tid haft problem med personalstyrkan. Inom småbarnspedagogiken är det väldigt svårt att hitta vikarier även på nationell nivå. Situationen försvåras ytterligare av att de anställda på grund av fackföreningarnas stridsåtgärder inte får ändra sina schemalagda arbetspass eller arbeta övertid.

– Vi kan plötsligt hamna i situationer där vi inte har tillräckligt med personal för att uppfylla lagens krav under hela dagen, eller där vi inte hittar någon personal som kan öppna daghemmet på morgonen eller jobba kvällsskiftet, säger Keski-Oja.

 

Senast uppdaterad 06.04.2022