THL uppdaterade rekommendationerna om coronavaccinationer av barn under 12 år

THL rekommenderar att kommunerna på basis av individuell prövning erbjuder coronavaccination för barn i åldern 6 månader till 4 år. Barn i denna ålder som har en grundsjukdom som eventuellt ökar risken för en allvarlig coronasjukdom kan ha nytta av grundvaccinationsserien för coronavaccinationer. Omfattande coronavaccinationer av små barn är dock inte nödvändiga i det nuvarande epidemiläget.

”Kommunerna, och från och med nästa års början välfärdsområdena, ansvarar för att ordna vaccinationerna och informerar om var och när man kan få coronavaccin. Vaccinationen av det egna barnet kan diskuteras med den behandlande läkaren eller till exempel på rådgivningen”, berättar THL:s sakkunnigläkare Anniina Virkku.

Grundsjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom är till exempel allvarliga hjärt- och lungsjukdomar samt vissa neurologiska sjukdomar. Dessutom löper personer med kraftig immunbrist en högre risk. THL preciserar riskgrupperna för små barn på sin webbplats.

Statsrådet har med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar utfärdat en förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer. Enligt 2 § 2 mom. i förordningen kan vaccin erbjudas personer som fyllt 5 år och äldre. THL föreslår för social- och hälsovårdsministeriet en ändring av förordningen enligt vilken coronavaccin kan erbjudas även barn som fyllt 6 månader och äldre. Vaccinationerna av personer under 5 år kan inledas först i och med ändringen i förordningen.

Ny rekommendation även för 5–11-åringar

THL har tidigare rekommenderat två doser coronavaccin för barn i åldern 5–11 år som hör till riskgrupper och för barn vars närmaste krets omfattar en person med kraftig immunbrist. Det rekommenderas att även andra 5–11-åringar erbjuds möjlighet att ta två vaccindoser.

Enligt den nya rekommendationen kan 5–11-åringar som har någon grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom ha nytta av vaccinationsserien utifrån individuell prövning. För övriga 5–11-åringar rekommenderar THL inte längre på medicinska grunder att coronavaccinationer erbjuds. Deras vaccinationer behöver dock inte avbrytas genast. THL rekommenderar att i synnerhet redan påbörjade vaccinationsserier kan kompletteras till slut.

För de grupper som rekommenderas vaccin är fördelarna med vaccinationen större än de eventuella biverkningarna av vaccinationen.

För grupper för vilka vaccin inte rekommenderas har vaccinet inga fördelar eller nackdelar när man jämför den medicinska grunden eller så är nyttan av vaccinet ringa eller osäker.

”För friska barn i åldern 5–11 år rekommenderas inte längre att vaccinationer erbjuds, eftersom risken för allvarlig coronasjukdom är mycket liten hos dem. Detta påverkas av de nu cirkulerande variantvirusen samt skyddet som tidigare coronavirussmitta och redan erhållna vaccindoser medför”, förklarar THL:s överläkare Hanna Nohynek.

Coronarekommendationerna för 12–17-åringar förblir oförändrade. THL rekommenderar tre coronavaccindoser för barn och unga i åldern 12–17 år som hör till riskgrupper. För övriga 12–17-åringar rekommenderas två doser coronavaccin.

 

Senast uppdaterad 30.11.2022