Sysselsättningschef Lassi Puonti uppskattar folk som gör mer än de säger och vill inte gömma sig på kontoret, utan verkligen bemöta sina kunder

Nya utrymmen binder inte, utan möjliggör

Sysselsättningschef Lassi Puonti är tydligt nöjd att sysselsättningsenheten äntligen får de utrymmen de behöver, utan att måsta avstå från tidigare lokaler. I fortsättningen befinner sig sysselsättningsenhetens huvudkontor på översta våningen av Söderkulla gård. På plats hittar man förutom Puonti med sin stab också grupparbetes- och mötesutrymmen, som kan utnyttjas mångsidigt i sysselsättningsenhetens verksamhet.

Och mångsidig är den verksamheten minsann!

Från Fixa Sibbo till ungas verkstäder och från smådjursgravgård till Sockengårdens Cafeteria

Verksamhetsfältet för Sysselsättningsenheten Vägskälet är brett, vilket man väl kan förstå då man suttit ner en stund för att diskutera med mannen, som håller i trådarna. Lassi Puonti är en idéspruta som heter duga och alldeles klart rätt man på rätt plats. Han har inte en droppe av gångna årtiondens tjänstemäns gråhet utan påminner snarare om en dynamisk coach. En delförklaring kan finnas i hans bakgrund.

-Jag har ursprungligen arbetat inom social- och hälsovårdsbranschen och jag tror att det lever nog fortfarande ganska starkt i mig, funderar Lassi Puonti.

I kundrelationerna inom sysselsättningsenheten bemöts alla som individer och verksamheten byggs upp så, att utveckling sker i naturlig takt.

Vägskälets verksamhetsutbud lever enligt behov och man är inte blyg för att omforma verksamheten heller.

-Under årens lopp har det funnits fast vad för sorts verksamhet: vid något skede verkade Vägskälet som ombudsman för Matkahuolto, det har funnit småträverkstad och den nuvarande Cafeterian vid Sockengården, där också den högsta kommunledningen äter, är de facto Sysselsättningsenheten Vägskälets fjärde café. Verksamheten styrs alltid åt det hållet som är nödvändigt och var det finns kunskap – eller vilja att erhålla sådan bland kunderna, beskriver Puonti.

-Vi strävar efter att bemöta kommunens och kommuninvånarnas efterfrågan, några verksamheter, så som EU-mathjälpen är mera permanenta till sin natur, även om det ju är tråkigt att just denna verksamhet vi har tillsammans med församlingarna, fortfarande behövs i dagens Finland och Sibbo, konstaterar Puonti.

Söderkulla gård.
Sysselsättningsenheten Vägskälet fick nya lokaler i översta våningen på Söderkulla gård. I mittersta våningen byggs inom när framtid ett slags vardagsrum för kommuninvånare, där det kommer att finnas bland annat arbetsutrymmen. Dessutom verkar ett flertal företag i gårdsbyggnaden och i nedersta våningen fungerar caféet Söderkullan kakkukartano.

Lyckade försök driver vidare

Lassi Puonti försöker inte påstå varken åt sig själv eller åt någon annan heller, att man någon dag skulle få bukt på arbetslöshetssituationen en gång för alla i Sibbo, eller någon annanstans heller. Det finns alltid människor som exempelvis på grund av sitt hälsotillstånd eller av någon annan orsak inte är åtminstone till fullo arbetskapabla.

-Viljan att arbeta och möjligheten att utnyttja delvis arbetsförmåga är absolut viktigt, men att fungera förhastat är ingen lösning när det gäller sysselsättningssvårigheter, påpekar Lassi Puonti.

Ibland kan någon som varit en längre tid utanför arbetslivet bli jätteivrig vid möjligheten att få arbeta, men tar ett för stort kliv och tröttnar. Då kan det i långa loppet vara till mera skada än nytta med tanke på sysselsättning. Med långfristiga och välsmidda planer kan man åstadkomma mera långvariga lösningar och på så sätt skapa också nya karriärer där de behövs. Till exempel till nyss nämnda Cafeterian, vars personal är rekryterad av tidigare klienter vid sysselsättningsenheten.

Läs artikeln om Sari vid Sockengården Cafeteria här: Hon ser till att kommundirektören får mat på sin arbetsplats: Sari Tuomainen från Sockengårdens Cafeteria njuter i sitt arbete mest av att få träffa människor – Sibbo – Sipoo

Full sysselsättning är inget mål, utan det att människor har givande sysslor att ty sig till

Lassi Puonti vet, att utan meningsfull verksamhet, blir människor lättare deprimerade, åsidosatta och apatiska. Det viktiga är inte att någon har lönearbete, eller ens gör något nyttigt ur samhällelig synpunkt, utan det att det finns en orsak att stiga upp ur sängen.

Gällande vissa kunder, som är i risk att hamna brevid eller som har antingen somatiska eller psykiska men, måste den rehabiliterande verksamheten påbörjas med mycket små steg.

-Då utgår man från alldeles grundläggande saker, så som sömnrytm, matvanor, hygien och dygnsrytm, beskriver Lassi Puonti.

Från den yttre bilden kan man ofta också se hur en persons rehabilitering framskrider.

-Det kan vara en sådan liten sak, som att de kvinnor som inte brukat särskilt mycket utsmycka sig, börjar dyka upp med en stilig enkel make-up eller så fäster man uppmärksamheten att någon manlig klient har exempelvis rakat skägget, beskriver Lassi Puonti.

-De har börjat uppleva förhöjning i sin självkänsla, eftersom de har något meningsfullt och ofta rätt så viktigt att sysselsätta sig och samtidigt låter de denna goda känsla och självrespekt också synas utåt, de är stolta över vad de är och det är fantastiskt att se på, säger Puonti.

Söderkulla gårds andra vånings sal med kakelugn.
I mittersta våningen på Söderkulla gård byggs bland annat arbetsutrymmen till kommuninvånarnas förfogande.

Hjälp och tips fås med låg tröskel, inga stora problemknippar krävs

Sysselsättningsenheten Vägskälet är verkligt låg tröskels sysselsättningsverksamhet, som vem som helst som är fundersam över sin egen situation kan kontakta. Det är absolut inte nödvändigt att vara långtidsarbetslös eller ha sänkt funktionsförmåga, utan om man bara känner för att man behöver lite tips och kanske lite vill reflektera över frågor king ens egen sysselsättning eller exempelvis läroavtalsfrågor, är det bara att ta kontakt, uppmanar sysselsättningschef Lassi Puonti.

-Det är ofta mycket bättre att vara i kontakt vid det skede då man börjar känna sig fundersam eller kanske upplever att man eventuellt skulle behöva hjälp eller stöd i sin situation, än att vänta tills problemen hopar sig, påpekar Lassi Puonti.

Inget hoppande från lucka till lucka

Vägskälets, och över huvud taget Sibbo kommuns, sysselsättningstjänsters gyllene regel är, att saker strävas efter att skötas tillsammans så, att kunden inte behöver hoppa mellan olika serviceställen. Och att man inte behöver upprepa samma saker till flera personer.

-Det ensam räcker i att pressa ut sista energin ur en människa, då man mitt bland all redan existerande stress blir tvungen att springa från lucka till lucka, för att få hjälp i sin situation, hos oss fungeras det inte så, lovar sysselsättningschef Lassi Puonti.

Innovativa lösningar och möjlighet till skolning

Det är inte svårt att beskriva sysselsättningsenhetens verksamhet som innovativ och nya sätt att utveckla sysselsättningsläget samt att erbjuda det nämnda meningsfulla innehållet är under konstant utveckling. Som bäst finns som projekt bland annat Återvinningsladugården, som precis som namnet antyder, skall verka i Söderkulla gårds gamla ladugård. Där kommer att finnas förutom återvinningsverksamhet också en renoveringsverkstad och en träverkstad. Lika så på Söderkulla gårds marker finns Villa Norge, som kommer at verka som hem för workshop verksamhet och landutrymmet omkring den kommer att bestå av odlingsmarker, som upprätthålls av Vägskälets gäng. Båda verksamheterna på Söderkulla gård kommer att köra igång under våren 2022.

I den konstant föränderliga och allt mera skolningscentrerade världen behövs i dagens grundarbeten också en hel del olika behörigheter, som sådana som verkat inom en viss bransch inte nödvändigtvis haft, eftersom en lång arbetserfarenhet har uppfattats som tillräckligt bevis för behörighet. Då det gäller att sysselsättas på nytt, räcker inte nödvändigtvis längre bara den gamla arbetserfarenheten, särskilt om arbetsuppgifterna i branschen har förändrats, eller åtminstone då, om den nya karriären planeras inom en alldeles ny bransch. Då kan till exempel läroavtals- och andra skolningsmöjligheter komma till undsättning, dylika finns redan nu och vidare utvecklas hela tiden i samarbete mellan Sibbo kommuns sysselsättningstjänster och områdets läroanstalter, särskilt Keuda, Careeria och Prakticum.

-Att uppdatera sina egna kompetenser, informationer och kunskaper kan vara en betydande motivator i sysselsättningsprocessen, understryker Lassi Puonti.

Sysselsättningsenheten Vägskelets nya utrymmen i Söderkulla gårds översta våning.
I Sysselsättningsenheten Vägskälets utrymmen finns bland annat konferens-, workshop- och kontorsutrymmen. Här träffar också sysselsättningschef Lassi Puonti och hans team både kunder och exempelvis företagsledning.

Lokalkunskap över ett årtionde

Ett av Sysselsättningsenheten Vägskälets trumfkort är i jämförelse med överkommunala organ, så som NTM-centraler, är att en sibboorganisation känner till Sibbo och givetvis också grannkommunerna samt deras sysselsättningssituation. I Sibbo är man inte heller svartsjuk över sina egna innovationer eller uppfinningar, utan goda tips delas gärna med grannkommunernas sysselsättningsenheter. Självklart skall man vara stolt över sitt eget arbete.

-Vår verksamhet är unik även på nationell nivå, konstaterar sysselsättningschef Lassi Puonti med en gnutta välförtjänt stolthet i sin röst.

Företagen välkomnas med

Sibbo kommuns Sysselsättningsenhet Vägskälet välkomnar också företagen med i sysselsättnings talko. Ofta kan den överlopps, tidsbundna eller till och med långvariga resurs hittas förvånansvärt nära. Och att få ett tidsbundet kontrakt bidrar till en mer positiv bild med tanke på framtida sysselsättningsvyer. määräaikaiseenkin työhön pääseminen vaikuttaa positiivisesti työllistymisnäkymiin tulevaisuudessa.

-Jag rekommenderar varmt företagare i området att vara i kontakt med oss, så kan vi tillsammans se, hurdana resurser de behöver och vad vi möjligtvis kan finna i vårt klientel, uppmanar Lassi Puonti.

Sysselsättningsenheten Vägskälet är verkligen till för alla

Att tröskeln att ta kontakt ska vara låg är något som inte nog kan understrykas. Eftersom varje människas livssituation ser olika ut, överblickas alltid kundens situation som helhet och individuellt. Oberoende om man är orolig över att orka i sitt nuvarande yrke eller profession, eller redan varit längre arbetslös och börjar oroa sig för att falla av kälken, kan man vara i kontakt med Vägskälet och Lassi Puontis team.

-Jag understryker starkt: var i kontakt med mycket lång tröskel, vi finns här just för dig, om du behöver vår hjälp, slår sysselsättningschef Lassi Puonti fast, som fortfarande träffar kunder på en så gott som daglig basis.

Sysselsättningsenhetens verksamheter innefattar bland annat:

 • Fixa Sibbo
 • Ambulerande fastighetsarbetare
 • Ambulerande sekreterare
 • Sockengårdens Cafeteria – lunchrestaurang-café och mötes- och serveringstjänster
 • Navigatorn
 • Rastis eller ungdomsworkshop
 • Smådjursgravgården Gyllene lunden
 • Vattenverksprojektet – tillsammans med Keuda: En gammal vattenkraftverksfastighet saneras till möteslokaler (2017–2023)
 • Kiertonet, återvinning av kommunens möbler, uthyrning av flyttlådor
 • EU-mathjälp, i samarbete med Landskapsstyrelsen och församlingarna
 • Uthyrning av Lövhyddan (sanering pågår)
 • Återvinningsladugården – återvinningscentral + träarbetsverkstad (våren 2022)
 • Villa Norge workshopverksamhet, odlingsmark (våren 2022)

Länk

Sysselsättningsenheten Vägskälet – Sibbo – Sipoo

Senast uppdaterad 06.07.2022