Svara på invånarenkäten och påverka utvecklingen av Söderkulla planstommeområde

En planstomme är en riktgivande plan som är mer översiktlig än en detaljplan och mer detaljerad än en generalplan. Den används som stöd när detaljplaner ska utarbetas. En planstomme är inte en plan med rättsverkningar. När en planstomme utarbetas är invånarnas och andra aktörers synpunkter och önskemål mycket värdefulla.

Planstommen för Söderkulla har börjat utarbetas med utgångspunkt i planläggningsprogrammet som godkändes av kommunstyrelsen 25.9.2023. Syftet med enkäten är att komplettera utgångsinformationen för planstommen och precisera målen för arbetet så att invånarnas och andra aktörers synvinklar blir beaktade. Enkäten är öppen fram till 19.5.2024 på adressen: https://app.maptionnaire.com/q/682opu6u2a86 . Du kan svara på enkäten på både finska och svenska

Efter enkäten analyseras resultaten och börjar ett förslag till planstomme sammanställas. Under arbetets gång ordnas möten för allmänheten där man presenterar planer och samlar in respons på dem före beslutsfattandet. Målet är att planstommen ska kunna färdigställas hösten 2025.

Läs mer om planstommen som håller på att utarbetas på kommunens webbplats:  KR4 Planstomme för Söderkulla – Sibbo – Sipoo .

 

 

Senast uppdaterad 26.04.2024