Skolorna i Sibbo börjar med närundervisning

Utgångsläget är närundervisning

Närundervisning är utgångsläget för anordnandet av undervisningen och åtgärder gällande undantagsarrangemang kan vidtas först då vissa lagtekniska förutsättningar uppfylls. Också i gymnasierna börjar undervisningen som närundervisning.

-Vi följer konstant med coronavirusläget tillsammans med kommunens och områdets myndigheter för smittsamma sjukdomar. Vid behov omformas läroanstalternas hälsosäkerhetsåtgärder och närundervisningens säkerhet följs upp i samråd med myndigheterna för smittsamma sjukdomar, berättar bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Övergång från närundervisning till distansundervisning kan komma i fråga i fall av karantän eller isolering. Alla skolor i Sibbo förbereder sig för undantagsförhållanden i anordnandet av undervisningen och gör upp planer för dessa situationer.

En enskild elevs undervisning kan i undantagsfall anordnas som distansundervisning, till exempel om eleven hör till riskgrupp och på grund av sitt hälsotillstånd inte kan delta i närundervisning. Möjlighet till undantagsarrangemang gällande undervisning erbjuds även de enskilda elever som baserat på en läkares utlåtande inte kan delta i närundervisning på grund av att en familjemedlem tillhör en riskgrupp.

Endast frisk till skolan

De flesta bekanta hälsosäkerhetsåtgärder och -arrangemang från förra läsåret fortsätter i Sibbo läroanstalter.

-Syftet med denna gemensamma praxis är att skapa säkerhetskänsla till elever, personal och förmyndare och att minska infektionsrisken och underlätta utredandet av potentiella infektionskedjor. På detta sätt strävar vi efter att minska risken att en hel skola måste stängas eller försättas i karantän, säger Pietinen.

Elever och personal kommer inte sjuka till skolan. Utomstående gäster släpps inte in i skolans inomhusutrymmen och förmyndare hämtar inte sina barn från klubbverksamhet eller eftermiddagsverksamhet inifrån skolan.

Enligt bekant sätt, bör god handhygien upprätthållas och skolorna erbjuder möjlighet till rengöring av händerna och informerar om handhygien. Skolutrymmena strävas att anordnas så, att säkerhetsavstånd kan upprätthållas. Rengöringen av utrymmena fortsätter intensifierat och ytor torkas minst en gång i dagen.

Ett barn eller en ungdom som anländer från utlandet rekommenderas inte att komma till skolan under den tid som karantän eller inväntandet av ett coronatestresultat rekommenderas för vuxen som varit med på resan. Ifall karantän eller coronatest inte är nödvändigt för vuxen vid ankomst till hemlandet, kan även barnet återgå direkt till skolgången.

Onödigt blandande av grupper undviks

Att blanda inlärningsgrupperna i onödan undviks, men undervisningen i grundläggande utbildningens övre klassers valfria ämnen ordnas enligt studieplanen. Undervisningen i A2-språk, modersmål och religion ordnas också normalt. Gymnastikundervisningen anordnas i regel utomhus, med undantag för simundervisning, som ordnas enligt normalt sätt. Stora gemensamma skolvisa tillställningar, där hela skolan eller samtliga lärare kunde exponeras på samma gång ordnas inte. Föräldrakvällar ordnas på distans.

För personalen gäller en stark ansiktsmaskrekommendation. I grundläggande utbildningen rekommenderas användandet av ansiktsmask för elever i 6. – 9. klasser. Om samma undervisningsgrupp har elever från både 6. årsklassen och elever från lägre klasser, gäller rekommendationen hela den ifrågavarande undervisningsgruppen, alltså även de yngre eleverna. I gymnasierna gäller ansiktsmaskrekommendationen alla studeranden. Samtliga elever och studeranden, så väl i grundläggande undervisningen som i gymnasierna får ansiktsmasker gratis på Sibbo kommuns bekostnad.

I taxitransporter gäller ansiktsmaskrekommendationer alla elever oberoende ålder, det vill säga samtliga elever i klasserna 0–9. I HRT:s fordon gäller rekommendationen alla som fyllt 12 år.

Matraster och raster kan ordnas stegvis

Matsalen kan användas gruppvis och en del av undervisningsgrupperna kan också äta i klassutrymmen för att säkerställa säkerhetsavstånd. Skolmaten ordnas med den egna klassen eller gruppen. Händerna tvättas noggrant före maten.

Rasterna är viktiga pauser för elever och de strävas att ordnas så normalt som möjligt. I mån av möjlighet ordnas rasterna så, att hela skolan inte är ute eller i korridorerna samtidigt.

Utflykter och lägerskolor som hör till undervisningsplanen kan ordnas, ifall säkerhetsavstånd och hygienrekommendationer kan följas. För dessa rekommenderas natur- och närobjekt och det rekommenderas att undvika tillfällen, där närkontakt kan ske med andra undervisningsgrupper eller utomstående personer.

Förmyndare, följ med Wilma

Den officiella informationskanalen mellan hemmet och skolan är Wilma. Förmyndare har tidigare informerats mera ingående gällande påbörjandet av läsåret och praktiska arrangemang gällande detta direkt via Wilma.

Bildningssektorns stab skickar alltid sin information som allmänna Wilma-meddelanden. Undantagen utgörs av meddelanden som gäller enskilda elever, som skickas som Wilma-privatmeddelande. Skolor informerar förmyndare både med allmänna och privata meddelanden via Wilma. All information gällande undantagsåtgärder kan snabbast läsas via Wilma.

-Vi ber förmyndarna att följa med Wilma noggrant, säger Pietinen

 

Senast uppdaterad 04.08.2021