”Situationen skulle säkert vara katastrofal med tanke på hur mycket arbete det finns” – Miljöinspektören är med och säkerställer en god levnadsmiljö såväl för människor som naturens invånare

Text och bilder: Victor Paul

Jag träffar tf miljöinspektör Natalia Heikkilä strax innan tio vid busshållplatsen som ligger utanför Söderkulla bibliotek. Vi hoppar in i hennes bil och snabbt märker jag att hon har mycket intressant att berätta om miljöinspektörens arbete.

På vägen till det första granskningsstället berättar Heikkilä on dagens program: två alggranskningar varav den första vid Tasträsk dit vi nu är på väg och den andra vid Savijärvi. Ytterligare åker vi till en distributionsstation (miljöinspektörernas term för bensinstationer) samt inspekterar bilar som någon lämnat i skogen år sedan.

Då vi anländer till Tasträsk klär Heikkilä en gul reflexjacka med Sibbos logo och sätter på sina arbetsskor. Det är något hon gör vid de flesta granskningstillfällena. Inga alger syns, vilket betyder att det kommer att synas en mörkgrön boll vid Tasträsk i Järvi-meriwiki-webbtjänsten efter att Heikkilä senare idag fyllt i informationen i tjänsten.

Vad gör då en miljöinspektör?

– En miljöinspektör fungerar som kommunens miljöskyddsmyndighet och sköter tillstånds- samt övervakningsärenden och laglighetsövervakning. Det är fråga om övervakning av till exempel miljöskyddslagen och avfallslagen, utgivande av miljötillstånd och övervakande och handläggning av dessa, registrering av distributionsstationer och asfaltstationer samt behandling nedskräpningsärenden. Mycket varierande, säger Heikkilä.

Ojoj! Hur ska man förstå allt detta? Vi fortsätter granskningsrundan med Heikkilä och utreder!

Till näst granskar vi en gammal distributionsstation. Samtidigt som Heikkilä granskar stationen berättar hon kraven för stationerna ur miljöperspektiv: Oljeavskiljare, som ser till att spillolja inte hamnar i naturen, ska ha lock med specifika markeringar. Brandsläckaren ska finnas lätt till hands och stället där tankbilen fyller på distributionsstationen ska vara krocksäkert och så vidare.

Miljöinspektören står på en parkeringsplats bakom en vit bil.
Natalia Heikkilä klär den gula reflejackan innan granskningstillfället.

Vi fortsätter till Savijärvi som är ett bekant ställe för Heikkilä. Hon skriver nämligen sitt slutarbete om Savijärvis vårdfiske samt hur träskets tillstånd kunde förbättras i framtiden. Slutarbetet skriver hon vid Åbo Akademi, där hon studerar miljö- och marinbiologi. Då vi kommit till bryggan vid Savijärvi framstår det sig som uppenbart att det finns ett behov för hennes undersökning: vattnet är alldeles grönt av alger. Efter inspektionen stannar en motkommande cyklist och tala med Heikkilä. Det framgår att kommuninvånarna kommer rätt ofta och tala med Heikkilä i samband med granskningar och det är ju trevligt att höra!

Vi har kommit till den sista granskningspunkten dit vi traskat genom en gräsbevuxen skogsväg. Plötsligt fångas blicken av bilar i olika färger, oljebehållare och en gammal svart stereo som ligger på en bil. Här har totalt kring 40 bilar lämnats, och de har varit här en tid kan jag se utifrån mossan som täcker skrotet. Heikkilä tar bilder av bilarna varefter vi fortsätter till Sockengården. Här skriver Heikkilä en intern granskningsrapport om de olika inspektionsmålen och meddelar sina kolleger om det nuvarande läget vid inspektionsställena.

– Efter varje granskning skriver vi ofta ett granskningsprotokoll som antingen skickas till kunden eller så fungerar memot internt som stöd om vad vi observerat på granskningen, beskriver Heikkilä.

Heikkilä förklarar vidare att det interna granskningsprotokollet hjälper att se hur situationen på de olika granskningsställena förändrats genom tiden då all information samlas på ett och samma ställe.

Granskningsprotokoll som skickas åt kunder gäller däremot granskningar där kunden varit närvarande. Då ges kunden ofta en uppmaning som till exempel att städa ett nedskräpat område. Uppmaningen beror helt på hurdan granskning det varit frågan om och hur det granskade stället sett ut. Senare följs verkställandet av uppmaningen med en eftergranskning.

Vi återgår ännu till bilarna i skogen, då Heikkilä berättar att ett vanligt granskningsärende angår precis överlämnade bilar.

– Det viktigaste är att bilarna flyttas bort från skogen. Nu funderar vi hur vi får bort dem på det bästa sättet så att naturen inte förstörs. Oftast kan fall som detta ta lång tid att behandla, då det kan finnas oklarheter gällande till exempel vem som lämnat bilarna i skogen om till exempel registerplåtar saknas. Kunderna kan också vara svåra att få kontakt med och samarbete med kunden kan vara svårt, klargör Heikkilä.

Olika bilar i skogen. De är täckta av mossa och löv.
Så här kan det se ut på ett granskningstillfälle. I mitten av bilden ser du ett par oljecisterner.

Efter att ha sett Heikkilä en dag i arbete funderar jag hur Sibbo skulle se ut utan miljöövervakare.

– Miljötillstånd skulle inte ges, nedskräpning skulle inte övervakas och miljön skulle inte beaktas på liknande sätt som nu, konstaterar Heikkilä.

Ytterligare kunde tomterna vara nedskräpade och avloppsvatten eller djurstall skulle inte övervakas.

– Situationen skulle säkert vara katastrofal med tanke på hur mycket arbete det finns, funderar Heikkilä.

Då jag till slut frågar Heikkilä vad hon anser vara bäst med sitt jobb säger hon att hon speciellt tycker om då bristerna vid övervakningsobjekten åtgärdas:

– Man ser konkret resultatet av ens arbete och att man gjort något rätt.

Natalia Heikkilä jobbar på Sibbos miljöövervakning. Du kan kontakta miljöinspektörerna eller Sibbos miljöexpert gällande till exempel nedskräpning eller avfallsvatten i första hand per deras gemensamma e-post på adressen miljo@sibbo.fi. Du når miljöövervakarna också per telefon på tisdagar klockan 10–11 samt onsdagar och torsdagar klockan 12–13. Närmare kontaktuppgifter hittar du här.

Tasträsk och Savijärvi är med i den riksomfattande alguppföljningen som genomförs som ett samarbete mellan Finlands miljöcentral (SYKE), Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) och de kommunala miljömyndigheterna. Med hjälp av den försöker man få en allmän bild av situationen vad gäller blågröna alger i hela landet.

Badvattenkvaliteten vid övriga simstränder i Sibbo såsom Möträsk och Molnträsk analyseras 3–4 gånger per badsäsong. Undersökningen genomförs av Borgå stads miljöhälsovård.

Länkar:

Senast uppdaterad 03.08.2022