Sibbo – lyckad företagsamhet: Hemhjälpen Hemma Bäst föddes, då coronaåret satt käppar i hjulen för fysioterapiföretaget Smartfysio

Vilket företag?

Hemhjälpförtaget Hemma Bäst och fysioterapimottagningen Smartfysio

Vad?

Hemma Bäst erbjuder mångsidig hjälp hem till åldringar, rörelsehindrade och övriga, som behöver hjälp i vardagssysslor. Hjälpen erbjuds utan strikta tidtabeller. Smarfysio är en fysioterapimottagning där hjälp kan fås både i förebyggande syfte eller då något redan gått snett. Smartfysio är medlem av Finlands Företagarkvinnor.

Var?

Mottagning i Nickby centrum, på adressen Stora byvägen 20. Gör också besök i hem, vårdhem och bostadsenheter. Fysioterapi kan även ordnas på distans.

Från viljan att hjälpa till företagare av en tillfällighet

Laura Eyvindson utexaminerades till fysioterapeut år 2006 och tänkte sig då att hon skulle få lätt arbete. Det visade sig dock svårare än förväntat att få fast anställning, men det fanns dock gott om arbete på tim- eller uppdragsbas. Eyvindson har alltid velat hjälpa andra och då uppdrag fanns, arbetade hon på som en dåre.

-Jag tog emot alla möjliga arbetstillfällen och hoppade än hit, än dit, konstaterar Eyvindson.

-Jag tänkte, att jag bara måste ta emot allt arbete som erbjöds, men samtidigt tänkte jag, att så här kan jag inte fortsätta för evigt. Då föreslog någon att jag skulle bli företagare – och på den vägen är jag nu, berättar Eyvindson.

Samhållningen i Sibbo en härlig egenskap

Laura Eyvindson är ursprungligen hemma från Österbotten och flyttade först till Helsingfors för att studera och sedan till Sibbo Nickby och konstaterade att, i Sibbo är det likadan samhörighetskänsla som i hennes barndomstrakter. -Jag togs emot med öppna armar, fick genast inbjudningar till diverse tillställningar för att presentera mig själv och hålla infotillfällen och sibboborna fick verkligen mig att känna mig välkommen. Det kändes, att det här ställe passar för mig, det här är mitt nya hem, målar Eyvindson.

Delvis inverkade säkert Eyvindsons raska attityd, vilja att hjälpa och önskan att tillhöra samhället. Men, å sin sida, hjälpte säkert även det, att naturen i Sibbo påminde om hennes barndomstrakter.

Genom måttligt växande till en etablerad aktör

Smartfysio har vuxit naturligt och erbjuder för närvarande levebröd till fyra fysioterapeuter. Teamet på fyra terapeuter förstärks med tjänster från en arbetscoach och vid behov med konsultationer hos en neurokirurg. Alla fysioterapeuter har sina egna specialkunnanden, så som smärtlindring, uppföljning av arbetsergonomi, idrottsfysioterapi eller problem i nedre extremiteter, skötsel av svullnader med lymfaterapi, FPA:s krävande medicinsk rehabilitering och fysioterapi för äldre personer. Dessa har för sin egen del hjälpt till företaget att etableras som erbjudare av fysioterapitjänster och övriga specialtjänster med anknytning till fysioterapi i Sibbo.

Som tilläggsvärde kan konstateras, att servicen är tillgänglig så väl på finska och svenska som på engelska.

Smartfysios fysioterapeut ger råd åt en kund på gymnastikmatta.
Smarfysio-fysioterapimottagningen kan hjälpa till gällande många olika krämpor. Servicespråken är finska, svenska och engelska.

Coronan drog mattan under fötterna och brödet ur munnen

Som med många andra företag, vilkas verksamhet baserar sig på fysiska möten mellan människor, störtdök Smartfysios omsättning och antal kundbokningar, då coronaviruset började spridas i Finland under vårvintern 2020.

Det blev permitteringar, eftersom arbete endast fanns för några timmar i veckan. Verkställande direktören Laura Eyvindson var tvungen att fråga sig, hur hon skulle klara sig framledes.

Eyvindson gick ändå inte med på att låta paniken ta över, utan började fundera åt vilket håll verksamheten kunde utvecklas – sedan då coronan någon gång skulle vara över.

Från verkställande direktör till innovator

Laura Eyvindson hade redan innan coronatiden stigit åt sidan från det kliniska fysioterapeutarbetet och lärt sig att fokusera på att fungera som ledare för företaget. Därför var det naturligt, att eftersom den egna utkomsten inte var direkt bunden till fysioterapeutens arbete, utan specifikt till företaget Smartfysio, att hon skulle välja till följande utvecklingsobjekt en ny verksamhetshelhet, med fokus att erbjuda mera och annorlunda stöd och trygghet.

När kalendern var tom, började en gammal idé omformas till en ny verksamhet. Eyvindson ansökte och fick innovationsstöd för arbetet.

Hemma Bäst växte fram ur egna erfarenheter

Laura Eyvindson har arbetat förutom som fysioterapeut, också i hemvården i Norge och på avdelningar för åldringar och minnespatienter på Åland. Den konstanta tidtabellspressen, för små personalresurser och arbetet som förändras till mekaniska procedurer, där mänsklig kontakt och att patienten får bli hörd störde Eyvindson redan för år sedan, innan hennes liv fick ny riktning i och med arbetet som fysioterapeut. Minnena och erfarenheterna blev dock kvar lagrade någonstans i bakhuvudet och baserat på det började ett långvarigt utvecklingsarbete.

Hemma Bäst strävar att erbjuda lugna möte med en bekant och trygg medhjälpare. Arbetssättet syftar på rehabilitering, tid och minimala växlingar i personalresurserna är likaså rättesnören i Hemma Bästs verksamhet.

Hemma Bäst ersätter inte offentlig service, utan kompletterar den

Hemma Bäst har som mål att fungera som en serviceform som kan komplettera den offentliga servicen med tilläggsvärden så som flexibilitet så väl i tidtabeller som i servicens natur och syftet är att inte den hjälpande personen heller byts ut alltför ofta.

-Min upplevelse som fysioterapeut är, att hjälp söks ofta för sent, till exempel, då det redan börjar vara rätt så svårt att klara sig hemma på egen hand. Det är tråkigt sällan hjälp söks i förebyggande syfte. Om vi kunde reagera i tid med stöd och rehabilitering, till exempel då en äldre persons funktionsmöjligheter har försämrats eller möjligheten att klara sig blivit försämrad, eller att en ålderstigen person exempelvis blivit hemförlovad efter en olycka, är det självklart att det finns fulla möjligheter att leva ett kvalitativt och lyckligt liv hemma i eget hem längre. Det behöver knappast ens nämnas att också samhällets pengar skulle sparas, konstaterar Eyvindson.

Utan bråttom och med samma personer

En viktig del av Hemma Bästs verksamhetsstrategi är att kunden har en namngiven personlig hjälpare, en så kallad Egen vän. Denna person byts inte ut från vecka till vecka, utan hålls som den nämnda kundens öronmärkta medhjälpare. Besökstiderna är alltid minst 1 timme och det kan finnas flere besök i veckan.

Hemma Bäst-företagets arbetare hjälper en senior att vattna blommor.
Hemma Bäst skräddarsyr alltid sin service enligt kundens behov och önskemål. Det väsentliga är att känslan av bråttom saknas. Hemma Bäst ämnar kunna komplettera offentliga tjänster.

Tjänsterna definieras av kundens behov och önskemål

Hemma Bäst har ingen fastslagen servicekatalog, varifrån kunden väljer vad hen behöver, utan hjälpen anpassa alltid skilt för varje kund och situation.

Servicen kan exempelvis bestå av hjälp med hemmasysslor, matlagning eller hjälp med att ta mediciner. Men lika bra kan servicen ha sådana beståndsdelar som hjälp med att tvätta sig, trädgårdsarbeten, städning eller hjälp i att ordna saker och ting.

För vissa kunder kan den enda väsentliga hjälpen de behöver vara så enkel, som att motarbeta ensamhet och höja livskvalitén med att till exempel bara gå tillsammans ut på promenad, exempelvis till gravgården, parken eller skogen. Man kan bra få hjälp också för till exempel ett besök på ett museum eller till en konsert. Denna form av tjänst fungerar även bra för kunder som bor till exempel på servicehem. den Egna vännen kan komma och titta on och till exempel läsa dagens tidning, tala om gångna tider eller gå ut för att se på naturen.

Att ta över för anhöriga kortvarigt är också en av Hemma Bästs servicemodeller och den som behöver en liten paus behöver under inga omständigheter vara officiell egenvårdare för den, som behöver hjälp.

-Man hör aldrig från vår hjälpares mun till exempel att rosk inte förs ut eller gardiner inte byts ut, eftersom det inte hör till serviceformerna, konstaterar Laura Eyvindson.

Allt börjar med ett gratis konsultationsbesök

När behovsutredningen för nödvändiga tjänster och kostnadsberäkning för dessa görs, ordnas allra först ett konsultationsbesök. På dessa besök sätter sig Laura Eyvindson i lugn och ro ner med kunden/egenvårdaren eller kunden och någon annan representant för att kartlägga kundens situation, hurdan hjälp som skulle behövas, hur ofta och hur Hemma Bäst skulle kunna stå till tjänst.

Konsultationsbesöket är gratis, och vill kunden inte beställa någon hjälpservice från Hemma Bäst, uppstår givetvis inte heller några kostnader.

Det är skäl att understrecka, att Hemma Bästs service hör till den typen av verksamhet, som man får göra hushållsavdrag.

Pilotskedet börjar hösten 2021, idéerna för vidare utveckling är redan färdiga

Hemma Bäst påbörjar sin verksamhet i pilotsyfte under hösten 2021, då arbetet med de första kunderna börjar. Mottagandet av servicen auditeras noggrant under pilotskede, då också vid behov tilläggsresurser kan rekryteras.

I fortsättningen är det meningen att berika serviceutbudet också med gårdskarlshjälp, där man kan beställa en professionell person att hjälpa till med mindre renoveringsarbeten. Då man beställer denna service via Hemma Bäst, vet man att objektet känns redan till av företaget och eventuella krävande element kan tas i beaktande. Således kan man enkelt göra mindre ingrepp för att förbättra till exempel tillgängligheten praktiskt och med rätt så liten möda. Kartläggningar av tillgänglighet och säkerhet hör också till serviceutbudet.

Hemma Bäst vill förebygga framtida problem tillsammans med kunden

Som en serviceform som kompletterar de offentliga serviceformerna, strävar Hemma Bäst att stödja boende hemma, kundens trivsel och livskvalité och upprätthålla funktionsnivån samt motverka kommande hälsoproblem med rehabiliteringsverksamhet i vardagen. Naturligtvis utnyttjas kunnandet inom fysioterapi, så som all övrig verksamhet i moderföretaget Smartfysio – just enligt kundens önskemål och behov.

Det ligger inte i Hemma Bästs intresse att endast tillsammans med kunden kunna stödja hemmaboendet så länge som möjligt istället för anstaltboende. Att man klarar sig någorlunda är inget mål.

-Det viktigaste är att leva så länge som möjligt hemma lycklig, understryker Eyvindson.

Kontaktuppgifter

Smartfysio
Stora byvägen 20
Tfn. 050 533 4799

www.smartfysio.fi
smart@smartfysio.fi

Hemhjälpen Hemma Bäst
Kauppakuja 3 A
Tfn. 045 269 5534

www.kotiapuhemmabast.fi
laura@smartfysio.fi

Senast uppdaterad 09.08.2021