Sibbo kommun röjer barkborreskadade träd vid Nickby gård i december

Ungefär hundra skadade träd avlägsnas från skogsområdet. Målet är att säkerställa att det populära friluftsområdet kan användas säkert och att sköta parkskogen. Även lagen om bekämpning av skogsskador ålägger kommunen som markägare att avlägsna skadade träd från skogsbeståndet. Samtidigt avlägsnas små träd för att förbättra sikten och därmed även säkerhetskänslan vid friluftslederna i området.

De värdefulla gamla tallarna som växer i området sparas. Några ruttna träd lämnas också kvar i skogen för att öka naturens mångfald. Träd som förnyar sig naturligt så som ekar och rönnar lämnas också kvar.

När röjningsarbetet är färdigt kommer det att planteras lövträd i öppningarna, vilket gör skogen mer hållbar mot bland annat barkborreskador och klimatförändringar i framtiden. De avlägsnade träden huggs till flis och används som energived.

Bild:
Röjningsarbetet sker i området som har märkts ut med nummer 186 på flygbilden.

Karta över området.

Senast uppdaterad 01.12.2021