Sibbo kommun får bidrag för att främja läskunnighet bland barn och ungdomar

Bidraget ska finansiera Sibbo kommuns projekt för att stärka och främja läskunnighetsarbetet i för- och grundskolorna i Sibbo samt i Sibboläroanstalter på andra stadiet. Projektets mål är att stärka barns och ungdomars läsfärdigheter, stödja deras läs- och skrivinlärning och upprätthålla deras läsfärdigheter och mångsidiga skrivkunskaper genom olika åtgärder.

Sibbo kommer att utveckla en plan för att främja och stärka läsningen i kommunen i linje med den nationella läskunnighetsstrategin 2030. Målet är att denna plan, Sibbo läskunnighetsstrategi, ska vara lätt att omsätta i praktiken i den dagliga undervisningen i Sibboskolorna.

På längre sikt kommer effekterna av genomförandet av planen på elevernas läsförmåga att mätas och övervakas genom resultaten av verktyget Lukuseula. Lukuseula är ett digitalt bedömningsverktyg som används i Sibbo för att bedöma grundskoleelevernas läs- och skrivfärdigheter.

Utbildningsstyrelsen beviljade bidrag till sammanlagt 14 utbildningsanordnare eller andra sökande. Sibbo kommun beviljades ett bidrag på 47 500 euro, vilket tillsammans med Sibbos eget bidrag ger totalt 50 000 euro för projektet.

Länkar: Nationella läskunnighetsstrategin på Utbildningsstyrelsens webbsida

 

Senast uppdaterad 21.06.2023