Servicenätutredning om bildningstjänsterna i Sibbo kommun på gång

I utredningen beskrivs den nuvarande situationen inom bildningstjänsterna. Utifrån den granskas varje tjänsteområde i tre olika tidsperspektiv.

Brådskande åtgärder fastställs för 1–3 år. Förberedelserna av dem ska inledas så snart som möjligt. Det andra tidsperspektivet omfattar de förändringar och utvecklingsåtgärder som ska ske före år 2030. I det tredje tidsperspektivet granskas utvecklingsbehov på längre sikt och de är nära kopplade till bland annat planläggningen av nya bostadsområden.

För närvarande utarbetar också Idrottstjänster en separat utredning om idrottsanläggningarna. När utredningen är klar kommer den att inkluderas i servicenätutredningen. Tekniska utskottet slutförde dessutom förra året en teknisk utredning om Mårtensby skola. I samband med serviceutredningen kommer denna utredning att utvidgas till att omfatta en analys av byggnadens olika användningsområden.

Invånarna får delta

Invånarna och användarna av tjänsterna kommer att rådfrågas i samband med servicenätutredningen.

– Vid utarbetandet av utredningen läggs särskild vikt vid invånarnas möjligheter att delta. Åldersanpassade tillställningar och enkäter ordnas för invånare i alla åldrar. På så sätt säkerställer vi att barnens och de ungas åsikter hörs och beaktas, konstaterar bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Tjänsteområdena har också utarbetat olika slags enkäter vars resultat kommer att beaktas i utredningen. Med samarbetspartnerna förs direkta diskussioner där vi tillsammans utreder bland annat organisationernas utrymmesbehov och verksamhetsförutsättningar i framtiden. Ett diskussionsmöte kommer också att ordnas för invånarna, och mer information om det ges längre fram.

Vi har sammanställt en egen webbsida för servicenätutredningen i kommunens webbtjänst där du kan hitta mer detaljerad information om utredningen, dess styrning och tidtabell.  Du kommer till servicenätutredningens webbsida via denna länk.

 

Senast uppdaterad 01.03.2023