Rivning av Landsängens daghem inleds i Söderkulla i augusti

Landsängens daghem är ett svenskspråkigt daghem med tre grupper i Söderkulla centrum. Daghemmet byggdes år 1988. Fastigheten är inte sanerad och i byggnaden finns det problem med inneluften och strukturen. Dessutom har daghemsbyggnadens funktionalitet varit bristfällig och byggnaden motsvarar inte de nuvarande behoven till alla delar.

Lotus Demolition Oy valdes som entreprenören för rivningen. Syftet är att rivningen inleds den 7 augusti och blir färdig innan början av oktober 2023. Rivningsarbetsplatsen är inhägnad, och det är absolut förbjudet att gå in på arbetsplatsen. Vi ber att de som rör sig på området beaktar arbetsplatsen.

Rivningen kan orsaka tillfälliga damm- och bullerolägenheter på närområdet. Dammolägenheter förebyggs genom att vattna rivningsarbetsplatsen, och bullerolägenheter förebyggs genom att använda tysta arbetsmetoder.

Daghemmet som ska rivas ersätts med ett paviljongdaghem

Kommunstyrelsen beslutade (13.3.2023 § 100) att i stället för den byggnad som rivs byggs ett daghem som uppfyller kraven på en permanent byggnad. Byggnaden dimensioneras för fyra grupper. Paviljongdaghemmet hyrs för 10 år med en tilläggsoption på fem år.

De lokaler som blev lediga efter att daghemmet Pilke i Söderkulla slutade sin verksamhet används för alla Landsängens daghems grupper under rivningen och byggskedet. Enligt uppskattningen behövs tillfälliga lokaler under tiden 1.8.2023–31.7.2024.

 

Senast uppdaterad 07.08.2023