Restriktionerna angående Sibbo institutets närundervisning för vårterminen fortsätter 1.2-28.2.2021

Sibbo kommun har beslutat fortsätta restriktionsåtgärderna för att förhindra spridningen av Covid-19 viruset.  För Sibbo institutet betyder restriktionerna att grupphobbyer för vuxna avbryts under tiden 1.2-28.2.2021. Detta betyder att vårterminens närundervisning skjuts upp med början den 1.3.2021, förutsatt att epidemisituationen så medger. I detta skede vet vi inte ifall vårterminen kan förlängas för samtliga kurser. Ifall din lärare vill ordna undervisningen i januari på distans kommer hen att vara i kontakt med sina studiegrupper. Såvida undervisningen har planerats att arrangeras som distansundervisning, ordnas undervisningen planenligt. Restriktionerna gäller inte hobbyverksamhet för barn under 20 år. Närundervisningen för barn och unga börjar 1.2.2020.

Också när verksamhet ordnas för under 20-åringar ska följande principer följas i kommunens lokaler:

  • Hobbygruppen ska ha en etablerad sammansättning och deltagarna ska anmäla sig i förväg. Lokalerna öppnas enbart för reserverade turer, inte för öppen verksamhet.
  • I verksamheten ska man följa de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånden, handhygien och användningen av ansiktsskydd som myndigheterna utfärdat.
  • Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda mask. Ansiktsmask ska användas i alla situationer förutom under själva idrottsprestationen.
  • Verksamheten ska genomföras så att närkontakter kan undvikas helt och hållet eller minskas betydligt.
  • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Inomhus får deltagarantalet med andra ord inte överskrida 10 personer, men om lokalen är stor kan flera grupper dock vistas i den samtidigt om det är möjligt att undvika kontakter mellan grupperna.
  • Verksamhetens anordnare ansvarar för att anvisningarna följs.
  • Användningen av omklädningsrum och dusch begränsas till absolut nödvändigt bruk.
  • Barnens ledsagare så som föräldrarna får inte komma in i lokalerna. Specialarrangemang är dock möjliga om barnen som ledsagas är under skolåldern.

 

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Senast uppdaterad 05.07.2022