Regionförvaltningsverket meddelar: I Nyland måste kundutrymmen för över 10 personer hållas stängda till och med den 11 april

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett nytt beslut bestämt att utrymmen fortsättningsvis ska hållas stängda inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man alltid beakta de nya skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna. Om det inte är möjligt att trygga hälsosäkerheten kan utrymmena inte användas.

Utrymmen som annars måste stängas kan dessutom användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Beslutet enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar att stänga utrymmen är i kraft 29.3–11.4.2021. Enligt lagen kan beslutet fattas för högst två veckor åt gången.

Ett förslag till ändring av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar behandlas i riksdagen. Enligt propositionen ska man stryka den begränsning i lagen som anger att inomhusutrymmen med högst tio personer (och utomhusutrymmen med högst 50 personer) kan hållas öppna för kunder. Efter att ändringen har trätt i kraft kommer regionförvaltningsverkets beslut i praktiken även att omfatta utrymmen som används för idrotts-, nöjes- och rekreationsverksamhet av ett litet antal kunder. Regionförvaltningsverket följer med hur lagförslaget framskrider och beaktar en eventuell lagändring i sina kommande beslut.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gäller även Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut som i stor utsträckning förpliktar olika aktörer att säkerställa att närkontakter mellan kunder eller deltagare faktiskt kan undvikas i deras lokaler.

Läs hela meddelandet på Regionförvaltningsverkets webbplats på den hän länken. 

Senast uppdaterad 24.03.2021