Projektet i deltagande budgetering 2023 för Sibbo skärgård har slutförts

Under projektets gång lämnade invånarna in nästan 40 idéer om hur skärgården kan utvecklas. Efter att idéerna förhandsgranskats, bearbetats på invånarworkshoppar och tillsammans finslipats gick fyra av de tio invånaridéer som framskridit till omröstning vidare till genomförande: iståndsättning av grillplatser i skärgården, fler förtöjningsplatser vid bryggorna i skärgården, iståndsättning av bryggan vid Vilstrand och förbättring av tillgängligheten till skärgården.

Idéerna som ingick i röstingsskedet i maj fick sammanlagt 234 röster av invånarna.

Utvecklingsåtgärder runtom i skärgården

Under sommaren och början av hösten genomförde kommunen de invånaridéer som fick flest röster i omröstningen. Dessa omfattar skärsgårdsobjekten Vilstrand, Norrkullalandet, Möholmen och Furuholmen.

Projektet resulterade i följande utvecklingsåtgärder i skärgården:

  • Nya förtöjningsfästen i berget för båtar: 25 fästen vid olika skärgårdsobjekt
  • Två nya förtöjningsbojar vid Vilstrand
  • Iståndsättning av bryggan vid Vilstrand: nya däckbräder, räcke och pollare
  • Iståndsättning av de stora grillplatserna på Möholmen och Furuholmen
  • Tillgänglighetskartläggning av Paralympiska kommittén (Norrkullalandet och hamnen i Kalkstrand)

 

Utvecklingsåtgärderna vid skärgårdsobjekten har genomförts som ett samarbete mellan sektorn för samhälle och miljö och anställda hos idrottstjänster i Sibbo kommun. Utöver de invånaridéer som genomförts i projektet har idrottstjänster låtit bygga en tillgänglig WC-byggnad på Norrkullalandet som ett skilt projekt utifrån det behov som identifierats i tillgänglighetkartläggningen.

Under de kommande åren strävar kommunen efter att inom idrottstjänsters budget främja olika utvecklingsobjekt i skärgården som identifierats under projektet.

Ett varmt tack till Sibboborna för ett aktivt deltagande i projektet #MittSibbo år 2023!

Senast uppdaterad 17.10.2023