Planutkastet för Tallmobågen läggas fram – Ett byliknande bostadsområde och en torgväg planeras på området

På området Tallmobågen planeras mångsidigt och lågt kompletterande byggande för högst 1 700 nya invånare. I dag bor ca 140 invånare på planområdet. Planutkastet skulle möjliggöra små- och egnahemshus samt rad- och låghus.

I utkastet har det placerats ca 40 nya egnahemstomter och 12 bredare områden för byggande i olika bolagsform. Det högsta byggandet skulle finnas längs Mårtensbyvägen där man skulle kunna bygga hus med högst 3−4 våningar. Som byggmaterial har man mest undersökt byggande i trä.

Bild: Sitowise Oy

Illustration, referensplanen. Byggnader och vägar.
Bilder på referensplanen: Sitowise Oy

Bycentrum, torgväg och skogspark

Utöver bostäder strävar man efter att utveckla ett litet, livligt bycentrum och en trivsam skogspark med ett friluftsområde och friluftsleder, vilket stödjer en hobbyinriktad och aktiv vardag.  I området mellan brandstationen och den nuvarande skolfastigheten har det planerats ett bycentrum som utgörs av torgkvarteren, vilket möjliggör olika tjänster och evenemang, samt en torgväg där även skolelever kan röra sig tryggt.

Torgvägen i norra ändan av Satotalmavägen avstängs för biltrafiken. För skolans nuvarande parkeringsplats utreds ett nytt läge och större kapacitet hos det nuvarande privata daghemmets fastighet där parkeringen skulle tjäna även idrottsparkens användare.

Enligt planerna blir linjen som avgörs av den föregående järnvägens sidospår en trivsam gång- och cykelled som fogar i Tallmo idrottsparken, skolan och daghemmet till det nya torgkvarteret. Det skogiga åsområdet kommer att utvecklas till en naturenlig och trivsam skogspark som tillsammans med idrottsplanen kommer att bilda ett mångsidigt område för rekreation och hobbyverksamhet.

Bild: Sitowise Oy

Illustration, referensplanen. Byggnader och vägar.
Bilder på referensplanen: Sitowise Oy

Förbättringar av trafiksäkerheten och nya gång- och cykelvägar

Trafiklösningen baseras i hög grad på det nuvarande trafiknätet och placeringen av nya gång- och cykelvägar. Tallmobågen renoveras till en matargata med en gång- och cykelväg. Det placeras även nya busshållplatser längs Tallmobågen. Även Satotalmavägen, förutom dess norra ända, kommer att fungera som en matarled till bostadskvarteren.

Tallmobågens och Mårtensbyvägens anslutningar planeras som rondeller. Dessutom kommer anslutningarna i korsningen av Tallmobågen och Byändavägen samt i korsningen av Tallmobågen och Nygårdsvägen förbättras. Lösningen för Blekdalsvägen utreds som en så kallad byväg där gång- och cykelvägar placeras vid vägrenar på båda sidor och i mitten finns en smalare körbana för biltrafiken.

Det har planerats att parkeringen till störst delen ordnas på fastigheterna. Preliminärt är parkeringsnormen för radhus och småhus 1,5 bilplatser per lägenhet och för låghus 1 bilplats per 75 kvadratmeter våningsyta.

Invånare kan ge respons på utkastet

Utkastet till detaljplanen kommer att vara framlagt 13.10.2022–17.11.2022 och invånare kan då ge respons. Närmare anvisningar om hur man ger respons publiceras senare när planutkastet kungörs.

Planläggningen av Tallmobågen kommer att presenteras för invånarna vid planutställning på Talman koulu 27.10 vid den tidpunkt som meddelas i kungörelsen.  Markägare kan träffa planläggaren med tidsbeställning i Nickby bibliotek 14.11 och 16.11.2022.

Tallmobågens planarbete fortsätter efter framläggningstiden. Projektets nästa steg är att ett planförslag utarbetas utgående från kommentarerna, markärgarträffarna och anmärkningarna.

Även planförslaget kommer i sinom tid att läggas fram och invånarna kan då ge respons, och efter det fortsätter planberedningen utgående från den respons som lämnats in. Efter detta ska planen föreslås fullmäktige för godkännande.

Länkar:

TM6-planutkast på sibbo.fi: www.sipoo.fi/sv/tm6
Ärendet i markanvändningssektionens protokoll

 

Senast uppdaterad 10.10.2022