Planeringen av Miili idrottshall fortsätter – fullmäktige godkände projektplanen

Man har tidigare beslutat bygga Miili bildningscenter i etapper. Skolan Sipoonlahden koulu färdigställdes år 2009 och i och med utbyggnaden och renoveringen av byggnaden år 2019–2020 växte verksamheten till sin nuvarande form. I lokalerna ordnas dessutom grundläggande konstutbildning och olika hobby-, kurs- och klubbaktiviteter för skolans elever och andra Sibbobor.

Den planerade Miili idrottshallen kommer att svara mot den växande efterfrågan på idrottslokaler till följd av utbyggnaden av skolcentret och tillväxten i Söderkullaområdet. Samtidigt kommer idrottslokalerna som tas ur burk i det tidigare skolcentret på Lärdomsvägen att ersättas. Dessutom kommer omklädningsrummen i Miili idrottshall att anpassas för att tillgodose bildningscentrets behov av befolkningsskyddsrum.

Idrottshallen byggs för att tillgodose skolornas, idrottens, kultur- och fritidsanvändningens växande behov

Vid planeringen av Miili idrottshall har man utgått från att tillgodose behoven hos idrotten, kulturen och Sibbo institut samt de övriga behoven av fritidslokaler i Söderkulla och kommunens södra områden. Projektplanen har utarbetats med tanke på behoven hos småbarnspedagogiken, skolorna och hobbyverksamheten i området. I planen har man också tagit hänsyn till de behov inom fysisk fostran som daghemmen Miili och Mäntymäki i området har.

Projektplanen för Miili idrottshall, som godkänts av fullmäktige, omfattar planerna för en ny idrottshall, befolkningsskyddsrum och ombyggnad av den befintliga gymnastiksalen. I projektplanen behandlas också byggandet av nödvändiga tillfartsvägar och parkeringsområden.

Tack vare att den nya idrottshallen är fullstor kommer där att vara möjligt att utöva olika bollsporter. Dimensionerna för bland annat volleyboll, basketboll, innebandy och futsal har beaktats i planeringen. Hallen kan delas in i tre block, vilket stödjer olika bollsporters behov och en mångsidig användning inom skolidrott och fysisk fritidsverksamhet. Den befintliga gymnastiksalen delas in i två block som förses med utrymmen som lämpar sig för dans och teknikgrenar. En sal för teknikgrenar uppmuntrar till att utöva fysiska aktiviteter mångsidigt, t.ex. parkour, akrobatik, cheerleading och olika former av gymnastik.

Den befintliga gymnastiksalen ombyggs alltså till en mångsidig helhet med ett utrymme för uppträdanden, en läktare som kan öppnas samt salar för dans och teknikgrenar. Dessa ändringsarbeten gör det möjligt att ordna mångsidiga kulturtillställningar, hobbyverksamhet samt turneringar och evenemang och skolors festtillställningar. I och med att den befintliga gymnastiksalen byggs om diversifieras utbudet av idrotts-, kultur- och fritidslokaler i Söderkulla område. I hallen har också omklädningsrum, lager- och aulautrymmen planerats.

Enlig plan ska Miili idrottshall byggas bakom Miili bildningscenter. Idrottshallen ska enligt plan byggas i ett plan så att den är i anslutning till det befintliga bildningscentret. Den planerade huvudsakliga ankomstriktningen är från Tasträskvägen, bakom daghemmet Miili. Gång- och cykelförbindelserna till idrottshallen skulle ledas från öster och från söder, där huvudingången och den centrala aulan är belägna. Målet är att bygga en funktionell och kostnadseffektiv idrottshall som tjänar sina användare på ett mångsidigt sätt. Hallen är utformad så att den passar väl in i det befintliga byggnadsbeståndet och landskapet. Genomförandeplaneringen för Miili idrottshall sker 2023–2025 och i investeringsprogrammet planeras byggandet till 2025–2027.

Planritning över idrotthallen i Miiliområdet.

Planeringen av Miili idrottshall har genomförts som ett nära samarbete

Projektplanen för Miili idrottshall har utarbetats i ett nära samarbete mellan Sibbo kommuns bildningsavdelning, skolornas personal och Avdelningen för teknik och miljö. Exempelvis gymnastiklärarna har också deltagit i planeringen. A-insinöörit Oy har haft det övergripande ansvaret för projektplanen. Pertti Pääsky från AW2-arkkitehdit Oy har varit huvudplanerare och arkitekt för idrottshallen. Dessutom har bildningsutskottet, fritidssektionen samt den finskspråkiga och den svenskspråkiga bildningssektionen gett utlåtanden om Miili idrottshall.

Enligt den preliminära kostnadskalkylen är byggkostnaderna för projektet 9 175 000 euro och för renoveringen av den befintliga gymnastiksalen 706 000 euro. Utöver dessa kostnader bör cirka 915 000 euro reserveras för en första möblering och förbättring av presentationstekniken.

Projektplanen för Miili idrottshall godkändes av tekniska utskottet 13.9.2022 och av kommunstyrelsen 28.11.2022. Kommunfullmäktige i Sibbo godkände projektplanen för Miili idrottshall på sitt möte 12.12.2022. Efter att projektplanen godkänts framskrider planeringen av idrottshallen till fasen för genomförandeplanering.

Länkar:

Projektplanen för Miili idrottshall på fullmäktigelistan

 

Senast uppdaterad 13.12.2022