Parkeringsriktlinjer för Sibbo godkända

– Riktlinjerna för parkeringen har som mål att för sin del stödja kommunens strategi inklusive tillväxtmålen samt utveckla kommunen på ett hållbart sätt samtidigt som man säkerställer att trafiken och parkeringen fungerar smidigt, berättar trafikplanerare Eva Lodenius. Vid utarbetandet av parkeringsriktlinjerna har man strävat efter att beakta allmänna trendförändringar i parkeringsbehoven och att skapa lösningar som passar just för Sibbo.

De i arbetet fastställda målen och utvecklingsåtgärderna bildar tillsammans parkeringsriktlinjer. Riktlinjerna skildrar en gemensam avsikt för ordnandet och utvecklandet av parkeringen i Sibbo.  Riktlinjerna för parkeringen och utvecklingsåtgärderna har samlats under sju utvecklingshelheter: områdesvisa planeringsprinciper för parkeringen samt parkeringsnormer; anslutningsparkering; cykelparkering; parkeringsinformation; parkeringsövervakning; elbilar; samanvändningsbilar och -cyklar samt främjande av centraliserad och strukturell parkering.

En gata och parkeringsplatsen. På skylten står "Reserverat för elbil".

I riktlinjerna ingår bland annat ökandet av antalet anslutningsparkeringsplatser och ett pilotprojekt beträffande parkeringsövervakning  

I riktlinjerna fastställdes fyra olika parkeringszoner som används för att styra planeringen av parkeringen i olika områden.  De är zon för tätt byggande, service och effektiv kollektivtrafik, zon för tätortsliknande boende, zon för effektiv kollektivtrafik i framtiden samt zon för specialområden. På grund av områdenas olika egenskaper har zonerna olika principer för dimensioneringen av parkeringsarrangemangen och planlösningarna.

Som åtgärder för att utveckla anslutningsparkeringsarrangemangen lyftes bland annat fram ökandet av antalet parkeringsplatser både för bilar och cyklar samt att anslutningsparkeringsarrangemangen utvecklas i samarbete med kommersiella aktörer. Angående cykelparkering antecknades som utvecklingsåtgärder bland annat att antalet allmänna cykelparkeringsplatser ökas och kvaliteten av de existerande platserna förbättras.

I riktlinjerna föreslås även att information och meddelanden om parkering utvecklas i kommunens informationskanaler. Parkeringsövervakningen ordnas som ett pilotprojekt i särskilt utvalda områden. Därtill föreslogs det att möjligheterna att ordna parkeringsövervakningen i en bredare skala i samarbete med grannkommunerna ska utredas. Angående elbilar antecknades som utvecklingsåtgärd att en plan utarbetas i enlighet med det nya lagförslaget för att bygga elbilladdningsstationer i anknytning till kommunens egna byggnader och att fastställa principerna för laddningsstationens användning.

Parkeringsriktlinjerna granskas och uppdateras med jämna mellanrum så att de på bästa möjliga sätt motsvarar både dagens och framtidens behov.

Invånarenkät om parkering

Den nuvarande planeringspraxisen, de redan existerande parkeringsplatserna och deras placering samt parkeringens utmaningar har alla kartlagts när parkeringsprinciperna har utarbetats. Som en del av nulägesanalysen genomfördes en beräkning av användningsgraden för parkeringsplatserna i Nickby och Söderkulla samt en invånarenkät om parkeringen hösten 2018.

Bild: Paula Ropponen

Bilar parkerade på en parkeringsplats.

Invånarenkäten besvarades av 480 personer. Utifrån invånarenkäten gäller de största utvecklingsbehoven för parkeringen anslutningsparkeringen. Lite mer än 70 procent av de svarande ansåg att det nuvarande antalet anslutningsparkeringsplatser är otillräckligt både för bilar och cyklar. Sedan genomförandet av invånarenkäten har redan mycket nya anslutningsparkeringsplatser byggts.

Den övriga utvecklingen av parkeringen delade åsikterna. En del önskade fler parkeringsplatser så att det alltid vore lätt att hitta en ledig plats. En del önskade bättre gång- och cykelförhållanden så att det skulle vara möjligt att ta sig fram på andra sätt än med bil. Även behovet för cykelparkeringsplatser särskilt i samband med tjänster lyftes fram i enkäten. Som problem upplevdes också att husbolagen har för få parkeringsplatser, också för få gästparkeringsplatser.

Parkeringsriktlinjer för Sibbo (pdf, på finska)

 

 

Senast uppdaterad 05.07.2022