Området vid Broböle damm i Sibbo å iståndsätts till strömmande vatten med fri vandring

 

I byggentreprenaden kommer forsområdet vid Broböledammen att iståndsättas så att fisk och andra vattenorganismer kan ta sig förbi dammen året om. Huvudentreprenör i entreprenaden är Ralf Ajalin Ab.

Tekniska utskottet godkände lösningen för iståndsättning av forsområdet vid Broböle damm vid sitt möte den 29 mars 2022 § 31. För byggentreprenaden har en reservering gjorts i budgeten för 2023. Iståndsättningen av forsområdet vid Broböle damm är ett samarbetsprojekt mellan Sibbo kommun, Jord- och skogsbruksministeriets program för vandringsfisk (NOUSU) och WWF. WWF:s andel av projektfinansieringen möjliggörs av privata donationer från Lassi Leppinens stiftelse och Mona och Felix Björklund

Ny naturlig förbigång och bättre skydd mot översvämning

I entreprenaden kommer den nuvarande fiskvägen på västra sidan av dammen att rivas och en bredare, djupare och flackare naturlig förbigång att byggas för att förbättra fri vandring och levnadsförhållandena för fisk och andra organismer året runt. De åtgärder som vidtas i entreprenaden kommer också att minska översvämningsrisken i områdena ovanför dammen.

Forsområdet och förbigången beläggs med olika stengrupper poröst och skiktat för att skapa skyddade platser för fiskyngel och lekplatser.

Den östra ändan av dammen kommer att repareras med en ny betongmur och den eroderade stranden ovanför dammen kommer att repareras med stenbeläggning. I övrigt kommer de gamla dammkonstruktionerna, som skyddas enligt lagen om fornminnen, att förbli oförändrade.

Arbetet som utförs i entreprenaden är en fortsättning på de åtgärder som har genomförts i årtionden till förmån för det starkt hotade öringsbeståndet och förbättrar trivsamheten och rekreationsmöjligheterna i området.

Senast uppdaterad 23.05.2023