Ny satsning på konstundervisning i Borgå och Sibbo

Första fasen av SKAPA för Borgå och Sibbo gjordes år 2023 och nu publiceras en rapport som kartlägger hurdan konstfostran barn i småbarnspedagogiken har tillgång till. I rapporten granskas kommunernas kulturläroplaner, hurdana utvecklingsbehov det finns och hur konstfostran når barnen.

– Projektet har som mål att skapa eller fördjupa samarbeten som tryggar barns- och ungas tillgång till konstundervisning i kommunerna, berättar Veronica Svenskberg, kulturservicekoordinator i Borgå stad med ansvar för SKAPA Borgå-Sibbo.

– Tanken är att skapa och möjliggöra långsiktiga samarbeten och verksamhetsmodeller mellan till exempel småbarnspedagogiken, grundskolan, grundläggande konstundervisningen och tredje sektorn, som gör kostundervisningen mer tillgänglig och breddar på utbudet, säger Svenskberg.

Rapporten baserar sig på enkätsvar från och intervjuer med både professionella inom småbarnspedagogiken och konstläroanstalter samt konstfostrare och pedagoger i Borgå och Sibbo.

Både enkäterna och intervjuerna kartlade i synnerhet de faktorer som bidrar till konstundervisningens mångsidighet, kvalitet och tillgänglighet. Dessutom utreddes konstundervisningsutbudet för andra språkgrupper än svensk och finskspråkiga, och för barn som har behov av stöd i konstverksamhet.

Centrala utvecklingsbehov baserade på resultaten av utredningen:

  • Fördjupandet av samarbetet mellan småbarnspedagogik och konstfostrare (läroanstalter för konst) samt gemensam planering av verksamhet som tar i beaktande båda aktörernas behov.
  • Möjligheten att periodvis förverkliga olika konstformer i småbarnspedagogiken till exempel Konstkaruseller.
  • Fortbildning för både daghemspersonal och konstfostrare (olika konstformer till exempel musik, bildkonst och scenkonst, olika språkgrupper, barn som har behov av stöd, multikulturalism).
  • Att föra fram och marknadsföra utbudet inom konstundervisningen, att påverka värderingar och attityder och stärka genomslagskraften av konstfostran.

Ett informationstillfälle för alla intresserade i mars

Den 13 mars ordnas ett informationstillfälle för SKAPA Borgå-Sibbo i Konstfabriken i Borgå för alla intresserade. Under tillfället presenteras rapporten och konstundervisningen i kommunerna.

– Vi är glada över att ha fått en total finansiering på 310 000 euro för utvecklandet av konstundervisningen i Borgå och Sibbo, säger Susann Hartman och Katja Sågbom med ansvar för kulturtjänster i kommunerna.

– Det är många delar som fungerar bra och det finns redan fungerade samarbeten till exempel mellan musikinstitutet och småbarnspedagogiken. Genom SKAPA har vi möjlighet att satsa på fortbildning för både konstfostrare, småbarnspedagoger och lärare. Vi kan också göra tvärkonstnärliga satsningar och ge möjlighet för barn att ta del av sådana konstgrenar som just nu är underrepresenterade i konstundervisningen, säger Hartman.

Projektet leds av kommunernas kulturtjänster. SKAPA är Svenska kulturfondens strategiska projekt som har som mål att kartlägga och skapa nya strukturer som ökar tillgängligheten och jämlikheten till konstundervisning i kommunerna. Konstundervisning bidrar med ökat välmående, stärker barns och ungas självkänsla och stöder utvecklandet av empati, identitet och kreativitet.

 

Senast uppdaterad 04.03.2024