Lösningen för iståndsättningen av Broböle damm är klar – forsområdet iståndsätts och fiskvägen repareras

 

En mer detaljerad planering baserad på den godkända lösningen för iståndsättning beräknas inledas under våren 2022. Det egentliga iståndsättningsarbetet är planerat till sommaren 2022.

Tidsplanen för genomförandet av projektet kommer att preciseras när planeringsarbetet och tillståndsprocesserna framskrider.

På grundval av den preliminära utredningen identifierades två möjliga iståndsättningsalternativ

För iståndsättningsalternativen som presenterats för tekniska utskottet har enheten Gator och grönområden vid Sibbo kommuns Avdelning för teknik och miljö begärt utlåtanden av NTM-centralen i Nyland och Museiverket samt genomfört en omfattande preliminär utredningen i samarbete med AFRY.

Alternativen för iståndsättning av Broböle damm har också behandlats tidigare i kommunstyrelsen i februari 2021.

På grundval av den information som sammanställts i projektet presenterades två möjliga iståndsättningsalternativ som grund för beslutsfattandet för tekniska utskottet: rivning av dammen och iståndsättning av forsområdet eller reparation av den befintliga fiskvägen så att största delen av dammen kan bevaras och forsområdet iståndsättas. Enligt förslaget från enheten Gator och grönområden kan en reparation av fiskvägen och iståndsättning av forsområdet enligt det senare alternativet bäst trygga platsens övergripande landskapsmässiga, kulturella, historiska och funktionella värden.

Den preliminära kostnadskalkylen för den iståndsättningslösning som ska genomföras är 175 000 euro.

Projektets genomförande främjar fiskens vandring och översvämningsskyddet

Utgångspunkten för projektet är att säkerställa att fiskar och andra organismer kan röra sig fritt samt att öka områdets biologiska mångfald och livsmiljöer, utan att glömma de åtgärder som krävs för skydd mot översvämning.

Dessutom främjar åtgärderna som genomförs i projektet upprätthållandet av de stödåtgärder för öringbeståndet som har gjorts i tiotals år och de främjar även trivseln och rekreationsmöjligheterna i området.

Senast uppdaterad 30.03.2022