Brobölen padon kunnostusratkaisu selvillä – koskialue kunnostetaan ja kalatie korjataan

 

Hyväksytyn kunnostusratkaisun pohjalta toteutettavan yksityiskohtaisemman suunnittelun on tarkoitus käynnistyä kevään 2022 aikana. Varsinainen kunnostustyö on tarkoitus ajoittaa kesälle 2022.

Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelutyön ja lupaprosessien edetessä.

Esiselvityksen pohjalta tunnistettiin kaksi mahdollista kunnostusvaihtoehtoa

Tekniselle valiokunnalle esiteltyjä kunnostusvaihtoehtoja varten kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston Katu- ja viheralueet -yksikkö on  pyytänyt lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja museovirastolta sekä toteuttanut laajan esiselvityksen yhteistyössä AFRYn kanssa.

Brobölen padon kunnostusvaihtoehtoja on käsitelty myös aikaisemmin kunnanhallituksessa helmikuussa 2021.

Hankkeessa kootun tiedon pohjalta tekniselle valiokunnalle esitettiin päätöksenteon pohjaksi kaksi mahdollista kunnostusvaihtoehtoa: padon purkaminen ja koskialueen kunnostaminen tai nykyisen kalatien korjaaminen niin, että pato voidaan pääosin säilyttää ja koskialue kunnostaa. Katu- ja viheralueet -yksikön esityksen mukaan jälkimmäisen kunnostusvaihtoehdon mukaisella kalatien korjaamisella ja koskialueen kunnostamisella voidaan turvata kohteen maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja toiminnalliset arvot kokonaisuudessaan parhaiten.

Alustava kustannusarvio toteutettavalle kunnostusratkaisulle on 175 000 euroa.

Hankkeen toteutus palvelee kalankulun ja tulvasuojelun edistämistä

Hankkeen peruslähtökohtana on kalojen ja muun eliöstön vapaan liikkuvuuden turvaaminen sekä alueen luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen lisääminen tulvasuojelun edellyttämiä toimenpiteitä unohtamatta.

Lisäksi hankkeessa toteutettavat toimenpiteet palvelevat vuosikymmenien ajan tehtyjen taimenkannan tukitoimenpiteiden jatkamista, alueen viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia.

Viimeksi muokattu 30.03.2022