Kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden gav både ris och ros

 

Enkäten användes för att kartlägga invånarnas nöjdhet med underhållet av gator och grönområden under sommarsäsongen 2021. Samtidigt ville man samla in deras åsikter om potentiella förbättringsområden.

Kundnöjdhetsenkäten utfördes per bostadsområde och den innehöll två delar. Enkäten om gatuområden fokuserade främst på gatumiljön, trafiksäkerheten och gatuarbeten. Enkäten om parker och grönområden inriktade sig däremot på frågor som parkområden, skötseln av planteringar och allmän renlighet. Totalt mottogs 51 svar, varav 15 på enkäten om gatuområden.

Invånarna vill ha bättre information om gatuarbeten och deras konsekvenser

Invånarna var överlag nöjda med gatornas sommarunderhåll under den gångna sommarsäsongen och tyckte att gatuområdena var trivsamma. Däremot var åsikterna delade om gatornas skick och säkerheten i trafiken. Till exempel ansågs vägarbeten ha minskat säkerheten för fotgängare i Söderkulla. Enligt svararna har det inte heller publicerats tillräckligt med information om gatuarbeten.

Unga sommarjobbare prisas för sitt arbete med parkskötsel

Svararna var också mestadels nöjda med sommarunderhållet av parker och grönområden. I svaren framhölls särskilt nöjdheten med den allmänna renligheten i Nickby. Man berömde också de unga sommararbetarnas bidrag till underhållet av parkerna och planteringarna. Enligt responsen borde särskilt antalet skräpkorgar ökas och skötseln av dem förbättras. Även underhållet av Arboretums träd uppkallade efter barn upplevdes som ett problem i den öppna responsen.

Det är värt att notera att den låga svarsfrekvensen innebär att vikten av enskilda svar och förbättringsområden betonas i årets enkät om sommarunderhåll. De frågor som tas upp i enkäterna kommer dock att beaktas så bra som möjligt när underhållet av gator och grönområden planeras för nästa sommar. Omledningsvägar vid vägarbeten kommer även fortsättningsvis att vara i fokus för att se till att fotgängartrafiken är så säker som möjligt.

Sommarunderhållets nivå och helhetsbild följs med också i fortsättningen med hjälp av årliga enkäter. Enkäten om vinterunderhåll av gator och grönområden öppnas igen senare i vår.

Tack till alla svarare för er värdefulla feedback!

Mer information:

Sami Palmu, gatuchef sami.palmu@sibbo.fi
Kari Ojamies, kommunträdgårdsmästare kari.ojamies@sibbo.fi

Senast uppdaterad 15.02.2022