Katu- ja viheralueiden kesähoidon asukaskyselyn avulla saatiin arvokasta palautetta alueiden hoidosta

 

Kyselyn avulla kerättiin tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä kesäkauden 2021 katu- ja viheralueiden hoitotoimenpiteisiin ja näkemyksiä potentiaalisista kehittämiskohteista tuleville vuosille.

Asuinalueittain toteutettu asukastyytyväisyyskysely oli jaettu kahteen osaan. Katualueiden kyselyssä paneuduttiin pääasiassa katuympäristöön, liikkumisen turvallisuuteen sekä katutyömaihin. Puisto- ja viheralueiden kysely puolestaan keskittyi muun muassa puistoalueisiin, istutusten hoitoon sekä viheralueiden yleiseen siisteyteen. Kyselyihin tuli yhteensä 51 vastausta, joista 15 kohdistui katualueita käsittelevään kyselyyn.

Asukkaat toivovat parempaa tiedottamista katutyömaista ja niiden vaikutuksista

Katualueiden viihtyvyyteen ja katujen kesähoitoon oltiin pääosin tyytyväisiä menneellä kesäkaudella. Katujen kunto ja liikkumisen turvallisuus puolestaan jakoi mielipiteitä. Esimerkiksi Söderkullassa katutyömaiden koettiin heikentäneen jalankulkijoiden turvallisuutta. Palautteen perusteella katutyömaista ei ole myöskään ollut tarpeeksi informaatiota saatavilla.

Nuoret kesätyöntekijät saivat kiitosta puistoalueiden hoidosta

Niin ikään puisto- ja viheralueiden kesähoitoon oltiin enimmäkseen tyytyväisiä. Erityisesti tyytyväisyys Nikkilän puistoalueiden yleiseen siisteyteen nousi esille vastauksissa. Kiitosta keräsi myös nuorten kesätyöntekijöiden työpanos puistoalueiden ja istutusten hoidossa. Palautteen perusteella toivomuksena oli mm. roska-astioiden määrän lisääminen puistoalueilla. Nikkilän Arboretumin kunnossapitoon pyydettiin kiinnittämään huomiota avoimessa palautteessa.

On hyvä huomioida, että vähäisen vastausmäärän takia yksittäisten vastausten ja kehityskohteiden painoarvo korostuu erityisesti tämän vuoden kesähoidonkyselyssä. Kyselyissä esiin nousseet aiheet pyritään kuitenkin huomioimaan parhaan mukaan ensi kesän katu- ja viheralueiden hoidossa. Katutyömaiden poikkeusreitteihin tullaan kiinnittämään myös jatkossa huomiota, jotta jalankulku pystytään toteuttamaan mahdollisimman turvallisesti.

Kesähoidon yleiskuvaa seurataan myös jatkossa vuosittaisen asukaskyselyn avulla. Katu- ja viheralueiden talvihoidon kysely avautuu jälleen myöhemmin loppukeväästä.

Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta!

Lisätiedot:

Sami Palmu, Katupäällikkö sami.palmu@sipoo.fi
Kari Ojamies, Kunnanpuutarhuri kari.ojamies@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 15.02.2022