Kommunstyrelsen diskuterade daghemslösningarna i södra Sibbo

Kommunstyrelsen beslutade att daghemslösningarna i Västerskog främjas genom att bygga en daghemspaviljong för fyra grupper. Paviljongen ska uppfylla bestämmelserna för en permanent byggnad och kommunen ska hyra den i 10–15 år. Kommunen reserveras en möjlighet att lösa in paviljongen när hyrestiden har löpt ut.

Kommunstyrelsen godkände föredragandens kompletterade förslag efter omröstning. Förslaget kompletterades med ett anförande om att man under paviljongdaghemmets hyresperiod strävar efter att nå ett permanent avgörande som gäller planeringsbehov för paviljongbyggnaden.

De befintliga byggnaderna på fastigheterna Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem kommer att rivas. Paviljongdaghemmet byggs därefter på deras ställe.

Målet har varit att hitta en lösning som säkerställer funktionella, hälsosamma och säkra lokaler för daghemmet Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem i framtiden. De nuvarande lokalerna i daghemmen har konstaterats vara i ett sådant skick att det inte är värt att sanera dem. Paviljonglösningen gör det möjligt att bygga högklassiga och funktionella daghem på kort tid. Målet är att verksamheten kan inledas i den nya paviljongbyggnaden i augusti 2023.

När det gäller Landsängens daghem som tidigare ingick i ovan nämnda planer beslutade tekniska utskottet på basis av bildningsutskottets riktlinjer att den aktuella situationen för Landsängens daghem ses över och att planerna för att lösa situationen uppdateras. Tekniska utskottet behandlar planerna när de är klara.

Länk:

Kommunstyrelsens föredragningslista

Senast uppdaterad 09.06.2022