Kervo och Sibbo grundar gemensamt bolag för idrottshall

”Det har redan i flera decennier behövts en friidrottshall för vinterträning i hela Nyland och en fotbollshall framför allt i Kervo”, berättar Kervos stadsdirektör Kirsi Rontu. ”Idén om en gemensam allaktivitetshall grundar sig på tjänsteinnehavarnas gemensamma diskussioner i Sibbo och Kervo och på behoven i bägge kommuner som igen en gång dök upp.”

Hallen skulle också erbjuda ytterst välbehövliga träningsmöjligheter för de populära grenarna vars nuvarande förhållanden antingen är otillräckliga eller i praktiken saknas helt.

”För att kunna träna friidrott inomhus måste friidrottarna för närvarande åka till Pajulahti. En närliggande träningsplats skulle således minska tidsförlusten för familjerna och koldioxidutsläppen från träningsresorna. Hallen ger Sibbobor flera möjligheter att träna också många andra idrottsgrenar.”, berättar Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

Behovet av hallen utreddes under åren 2018–2019. I samband med utredningen intervjuades representanter för kommunerna och idrottsföreningarna som befinner sig inom allaktivitetshallens influensområde, uppgifter om bygg- och användningskostnaderna samlades in och alternativen för byggandet av hallen samt deras investerings- och användningskostnader fastställdes. Även hallens affärsmodell utreddes. Under det senaste året har man som en del av projektplaneringen utrett projektets finansiering, alternativen för ägandet och genomförandet av verksamheten samt projektets noggrannare kostnader.

Lösning med två hallar

Man kom fram till att den fördelaktigaste lösningen, som också är den bästa med tanke på servicenivån, är att bygga två hallar: en allaktivitetshall och en fotbollshall. Hallarna skulle ha gemensamma omklädningsrum och lagerutrymmen. Synergifördelen av de gemensamma utrymmena är betydande eftersom de utgör de dyraste delarna av projektet i förhållande till arealen.

Att de olika grenarna kräver olika temperaturer stödjer också en modell med två hallar. Dessutom skapas en betydligt större kapacitet. Innanför den 300 meter långa ovala löparbanan är det också möjligt att utöva många olika grenar. I hallens mittområde finns ett område för bollsporter (t.ex. innebandy, futsal, volleyboll, basketboll, badminton) och ett multifunktionsområde som kan användas t.ex. för gymnastik och gruppmotion.

Fotbollshallen ska byggas som en fullstor övertryckshall där spelplanens storlek är 100 meter x 64 meter. På detta sätt kan alla åldersklasser träna och spela matcher i hallen. Båda hallarna kan också användas för olika slags evenemang.

Målet är att intäkterna från verksamheten ska täcka kostnaderna

Hallbolagets ekonomiska mål är att kostnaderna täcks genom de avgifter som tas ut för hallens verksamhet.

Projektets ekonomi bygger på hallens mångsidighet: intäkterna fås i form av avgifter från de största användargrupperna inom de mest populära grenarna, dvs. fotboll, innebandy och friidrott, samt från allaktivitetsområdet och racketsporterna. Vid sidan av idrottsverksamheten inbringar även kafé- och evenemangsverksamheten samt båda kommunernas dagsanvändning intäkter.

Kostnadskalkylen för projektet som räknades ut före coronapandemin är 15,7 miljoner euro. Självfinansieringsandelen i projektet är 19,1 %, vilket betyder att kommunerna placerar denna del som ett aktiekapital i bolaget. Bolaget tar sedan ett lån för den resterande delen för att genomföra projektet. Kervos och Sibbos gemensamma placering i aktiekapitalet är sammanlagt 3 miljoner euro.

Hallbolaget genomför den tekniska planeringen av allaktivitetshallen och konkurrensutsätter byggandet av hallen. Målet är att projektet i slutet av år 2021 ansöker om statsunderstöd för byggande av idrottsanläggning. Fullmäktige i Sibbo förutsatte i sitt beslut att projektet beviljas ett statsunderstöd på cirka en miljon euro för uppförande av idrottsanläggningar. Byggandet av hallen kan inledas genast efter att man fått beslutet om understödet år 2022.

 

Senast uppdaterad 14.06.2021