Invånarna får kommentera det ändrade planförslaget för Nickby gårds centrum – antalet flervåningshus minskas ytterligare

Flygbild över planområdets västra sida. I planförslaget koncentreras byggandet till de nuvarande åkerområdena. Bäckdalen längs Ollbäckens och skogarna bevaras för rekreation.

Den nya versionen av planförslaget möjliggör bostäder för cirka 2 600 invånare i Nickby gårds centrum. Jämfört med det tidigare förslaget har antalet invånare alltså ytterligare minskats med flera hundra i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Även antalet flervåningshus har minskats kraftigt i förslaget. I det nya förslaget skulle cirka 500 personer bo i flervåningshus jämfört med 900 personer i det tidigare förslaget.

Kvarter för flervåningshus har ändrats till kvarter för småhus. Dessutom har ungefär en tredjedel av tomterna för små egnahemshus (minihus) ändrats till egnahemshus. Antalet affärslokaler är oförändrat i förslaget.

Bild: Tietoa Finland Oy

Flygbild över ett bostadsområde och skogsområde.
Flygbild över parkaxeln. Antalet flervåningshus har minskats och antalet småhus har utökats i det tidigare kvarteret för flervåningshus.

Småhuskvarter nytt inslag i förslaget

I förslaget har till exempel en del av kvarteren för flervåningshus vid Klockarvägen ändrats till radhus. Kvarteren för flervåningshus norr om Ribacken har ändrats till småhuskvarter. Samtidigt har gatan ändrats till gårdsgata. Småhuskvarter har också lagts till för att ersätta townhousekvarteren och radhuskvarteren på vissa ställen. Småhusen är en ny byggnadstyp i planen. Kvarteret för flervåningshus i närheten av tågstationen har för sin del ändrats till ett townhousekvarter.

Tomten för offentlig byggnad har flyttats från områdets västra del till områdets södra del, och byggrätten har minskats med 10 000 kvadratmeter våningsyta. På dess gamla plats har man lagt till egnahemstomter och radhus. På den nya platsen har man tagit bort små egnahemshus (minihus).

I den nordvästra delen av planområdet har kvarteret för egnahemshus minskats med knappt två hektar och skogsområdet förstorats i motsvarande grad. Totalt sett kommer dock antalet bostäder av egnahemstyp att öka i detta förslag jämfört med det förslag som var framlagt i början av året. Även det förslaget hade redan ändrats jämfört med planutkastet, och innehöll fler småhus och bevarade mera skog för rekreation.

Planbeskrivningen har också kompletterats, och en ny utredning om kulturmiljön vid Nickby gård har färdigställts. Parkeringsriktlinjerna har justerats för att se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i området.

Invånarna får kommentera det ändrade planförslaget

Det nya, ändrade planförslaget är inte ännu den slutliga planen för området. Härnäst uppmanas invånarna och myndigheterna att lämna in sin respons om förslaget och de ändringar som gjorts i det. Förslaget kommer att läggas fram för kommentarer under de närmaste veckorna.

Arbetet med att utarbeta planen fortsätter efter framläggningstiden utgående från den respons som lämnats in.

Länkar:

Planförslaget för Nickby gårds centrum på kommunstyrelsens föredragningslista
Planens webbplats på sibbo.fi

 

Bild: Tietoa Finland Oy

Flygbild över ett bostadsområde och skogsområde.
Flygbild över Klockarvägens omgivning. De återstående flervåningshusen placeras runt Klockarvägen och även en del av kvarteren för flervåningshus vid Klockarvägen har ändrats till radhus.

 

Senast uppdaterad 13.09.2022