I bildningscentret Miili byggs mellanväggar och justeras husteknik

Önskade ändringsarbeten görs under sommaren

Under sommaren och skolornas lov låter Sibbo kommun utföra önskade ändringsarbeten i bildningscentret Miili. Målet för dessa ändringar är att lokalerna passar bättre till det nuvarande undervisningsbehovet.

Olika mellanväggslösningar installeras i lärbyarna. En del av byggnadens branddörrar förnyas och utrymmet bredvid matsalen avskiljs med glasväggar till ett klassrum. Dessutom förbättras akustiken i matsalen och trappuppgångarna under sommarens ändringsarbeten. Efter arbetena rengörs ventilationskanalnätet i byggnaden och lokalerna städas.

Ändringsarbetena inleds den 3 juni och avsikten är att lokalerna kan användas normalt i början av det nya läsåret i augusti.

Det är inte möjligt att ordna undervisning i byggnaden under sommarens ändringsarbeten. Vårdnadshavare informeras separat om ersättande lokaler för förskoleundervisningens sommarverksamhet.

Hustekniken repareras och justeras

Kommunen strävar också efter att reparera byggnaden Miilis omfattande hustekniska system så att de fungerar tillsammans som en helhet. En del av byggnadens användare har uppvisat symptom som upplevs bero på bristfällig ventilation och brister i lokalernas temperaturer. Till exempel har personalen haft bland annat huvudvärk, heshet och symptom i luftvägarna när de har arbetat i lokalerna. Även en del av eleverna har haft huvudvärk upprepade gånger.

En utomstående expertgrupp går igenom alla hustekniska system i byggnaden Miili under våren 2024 och säkerställer deras funktion och definierar reparationsbehoven. Till exempel repareras och kalibreras defekta eller av andra skäl inte fungerande luftflödesspjäll. Det utreds även hur den ovanligt låga fuktigheten som observerats i lokalerna kan korrigeras.

Avsikten är att få ventilationen att fungera normalt under senvåren 2024. Under sommaren justeras byggnadens avkylning.

För säkerhets skull tas även inomhusluftprover i byggnaden, så att det går att säkerställa att det inte förekommer till exempel avvikande damm, mineralullfiber eller flyktiga organiska föreningar i byggnaden. Proverna tas för säkerhets skull.

Därutöver har läckor upptäckts i yttertaket i byggnadens äldre del. Dessa läckor utreds och repareras korrekt.

I bildningscentret Miili i södra Sibbo fungerar bland annat Sipoonlahden koulu, förskoleundervisningen i Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola, Söderkulla förskola, en språkbadsförskola och -skola, Sibbo institut samt olika andra grupper och föreningar. Byggnaden består av en del som byggdes år 2009 och har senare sanerats och en utbyggnad som byggdes år 2019.

 

 

Senast uppdaterad 07.03.2024