Goda nyheter för klimatet: Växthusutsläppet i Sibbo minskade från föregående år

Mindre utsläpp både inom sektorer och per invånare

Jämfört med år 2019 minskade växthusutsläppet i Sibbo år 2020 något på alla sektorer som deltog i jämförelsen förutom inom avfallshanteringen, där utsläppet har hållits på samma nivå som under det föregående året. Följande sektorer ingår i den årliga utsläppskalkylen: elförbrukning (konsumenter och industri), uppvärmningsel, jordvärme, fjärrvärme, separat uppvärmning av byggnader, vägtrafik, jordbruk och avfallshantering.

Utsläppet per invånare i Sibbo var år 2020 de lägsta som rapporterats under hela den över tio år långa rapporteringsperioden – utan industrins påverkan var utsläppet per invånare 5,6 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Utsläppsminskningar år 2020 både inom sektorerna och per invånare ledde till att kommunens totalutsläpp minskade från föregående år. Totalutsläppet i Sibbo 2020 utan industrin var enligt preliminära uppgifter 118,7 kt CO2e jämfört med 133,0 kt CO2-e år 2019. I jämförelse med andra kommuner av samma storlek ligger Sibbo på medelnivå.

Stapeldiagram över totalutsläppet i Sibbo 2008-2020.
Bild 1. Utveckling av totalutsläppet i Sibbo 2008–2020, utan industrin.

 

Stapeldiagram över utsläppet per invånare i Sibbo 2008-2020.
Bild 2. Utveckling av utsläpp per invånare i Sibbo 2008–2020, utan industrin.

Sibbo kommun satsar på hållbar utveckling

Sibbo kommun har på sin energistig satsat på åtgärder med tydlig påverkan, och även energiproduktionen utvecklas snabbt mot kolneutralitet. Du kan läsa mera om utsläppsminskningar som Sibbo kommun planerar och genomför via denna länk.

Kommunen har redan länge köpt enbart el som produceras med förnybara energikällor. Fossila bränslen, mestadels olja, som fastigheterna använder har ersatts med förnybara energikällor och olika värmepumplösningar. Tack vare detta har man lyckats uppnå ekonomiska besparingar. Vid planeringen av nybyggnation och saneringar är förnybara energikällor för uppvärmningssystem samt energieffektiviteten utgångspunkten också i fortsättningen. Alla uppvärmningssystem har ännu inte bytts ut mot nya, och i några av fastigheterna är det lönsamt att vidta dessa åtgärder under en något längre tidsperiod.

Strukturella förändringar har gjorts målmedvetet i kommunens fastighetsbestånd. Tjänsterna erbjuds mer centralt i större enheter invid goda trafikförbindelser. I samband med nyinvesteringar och saneringar har man också kunnat förbättra lokaleffektiviteten. Utöver ekonomiska fördelar har dessa strukturella ändringar även varit fördelaktiga med tanke på energiförbrukning och energieffektivitet. Även lokaleffektiviteten och ett optimalt servicenät ska utvecklas i framtiden.

Trafikutsläpp och hur det påverkas spelar en central roll

Hållbar utveckling förutsätter att trafikutsläppet påverkas starkt. Över 50 % av kommunens utsläpp härstammar från vägtrafiken, och nästan 90 % av detta utsläpp förorsakas av trafiken på huvudlederna. Spårtrafikförbindelsen och ändringarna i markanvändningen som utförs för att stödja spårtrafiken kommer att ha betydande effekter. Utöver detta behövs dock flera nya innovativa åtgärder för att främja hållbara trafiklösningar. Det uppskattas att människornas behov av att röra sig samt beteendet förknippat med trafiklösningar håller på att förändras, vilket kommer att bidra till en positiv utveckling.

Utgångspunkter för CO2-rapporten och utsläppskalkylen

CO2-rapporten har använts redan i över tio år. Tjänsten erbjuder verktyg och stöder bland annat planeringen, inriktningen och uppföljningen av klimatarbetet i över 90 kommuner runtom Finland. Tack vare CO2-rapporten är det möjligt för kommunerna att inte bara följa med resultaten av sitt eget klimatarbete utan också jämföra den egna kommunens miljöutveckling med andra kommuners resultat.

CO2-rapporten presenterar kommunens växthusutsläpp enligt användningen, dvs. utsläppet som orsakas av el och fjärrvärme allokeras till kommuner som använder dessa energiformer. Utsläppet från avfallshanteringen allokeras till den kommun som producerat avfallet också när avfallet behandlas någon annanstans.

Länkar:

Växthusgasutsläppet i Sibbo 2008–2020, preliminära uppgifter för 2020 (Tyvärr bara på finska)
Sibbo kommuns energistig

 

 

Senast uppdaterad 23.03.2021