Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år

Resultatet för år 2021 skulle vara cirka –3,4 miljoner euro och efter avskrivningsdifferensen uppvisa ett underskott på cirka –2,4 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat förbättras i jämförelse med kommunstyrelsens ursprungliga förslag bland annat på grund av att kommunandelen till samkommunen HRT minskar.

Fullmäktigeledamöterna lämnade in 22 understödda förslag till budgeten och ekonomiplanen vid remissdebatten 16.11.2020. En viktig förbättring för kommuninvånarna gjordes då fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 600 000 euro för att bygga en rondell i korsningen av Söderkullavägen och Nya Borgåvägen år 2022. Tack vare projektet blir pendel- och ärendetrafiken smidigare i Söderkulla kommuncentrum och trafiksäkerheten förbättras.

Fullmäktige beviljade också betydande tilläggsanslag för planeringen av järnvägen mellan Kervo och Nickby (400 000 euro) samt för köp av platser för effektiverat serviceboende för äldre (200 000 euro). Tack vare tilläggsanslaget kan antalet platser inom det effektiverade serviceboendet höjas med 4–6 nästa år. Fullmäktige beslutade att utöka bildningsutskottets anslag med 50 000 euro så att utskottet kan höja avgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet måttfullt i stället för att ta ut den maximala avgiften som lagen tillåter.

Invånarnas beskattning i Sibbo skärps inte Fullmäktige beslutade vid sitt möte i november att kommunalskattesatsen i Sibbo bibehålls på 19,25 procent år 2021. Den allmänna fastighetsskattesatsen bibehålls på 1,00 procent.

Infrastrukturen byggs ut nästa år bland annat på planområdena för egnahemshus Tasträsk i Söderkulla och Norrängen i Nickby. På detta sätt kan egnahemstomter läggas ut till försäljning på dessa områden.

Kommuntillägget till hemvårdsstödet skärs inte ned, vattendrag restaureras

Fullmäktige beslutade med avvikelse från kommunstyrelsens förslag att kommuntillägget till hemvårdsstödet inte skärs ned. Kommuntillägget år sålunda 200 euro i månaden även i fortsättningen.

Fullmäktige godkände att kommunen förhandlar om att köpa vissa hälsovårdstjänster i södra Sibbo av en privat hälsopunkt i Söderkulla så att tillgången till hälsovårdstjänster kan säkerställas i södra Sibbo nu när Söderkulla hälsostation har stängt. Samtidigt strävar kommunen efter att ordna fler mottagningar på distans och per telefon.

Fullmäktige beslutade också att kommunen satsar på att förbättra och restaurera vattendrag under planperioden. Ett åtgärds- och finansieringsprogram för att förbättra Tasträsket utarbetas i samarbete med Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f och invånarföreningar på området. Under planeperioden bereds också genomförandet av ett projekt för att förbättra vattendraget i Sibbo å och vandringshindret vid Broböle bro avlägsnas.

Fullmäktige beslutade dessutom att lunch börjar serveras i lekparkerna i Söderkulla och Nickby nästa sommar. Vad gäller investeringarna i infrastrukturen beslutade fullmäktige att planeringen och byggandet av detaljplaneområdena och infrastrukturen öster om Tasträsket ska beredas under kommande år. Angående Söderkulla skolas verksamhet beslutade fullmäktige att Söderkulla skola fortsätter sin verksamhet i Sipoonlahden koulus fastighet fram till det att en ny skolfastighet för Söderkulla skola färdigställs.

Anpassningsåtgärder för 2,5 miljoner euro år 2021

Programmet för att anpassa kommunens driftsekonomi och programmets åtgärdsförslag behandlades i samband med budgeten. Av anpassningsåtgärderna ska 2,5 miljoner euro genomföras år 2021, 2,8 miljoner euro år 2022 och 2,5 miljoner euro år 2023.

De viktigaste anpassningsåtgärderna är bland annat att ta i bruk en distansmottagning inom social- och hälsovårdstjänsterna för den arbetsföra befolkningen, att minska omfattningen av öppen småbarnspedagogik, att avstå från Sarastias ekonomitjänster och att integrera SibboInfo i bibliotekstjänsterna.

Besparingar eftersträvas också genom att effektivera hemrehabiliteringen av äldre och att satsa på förebyggande tjänster för unga och på så sätt minska behovet av dyrare tjänster i fortsättningen. Dessutom godkändes till exempel att kostnaderna för gatuunderhållet minskas samt att  Gamla Sockengården, Aravahuset och kommunens depå töms och deras underhåll avslutas.

Däremot görs inga besparingar i dagvårdens och undervisningens gruppstorlekar i Sibbo i enlighet med fullmäktigegruppernas riktlinje.

Du hittar kommunstyrelsens förslag till budget via denna länk. Den godkända budgeten publiceras på kommunens webbplats Budget och bokslut efter att man fört in fullmäktiges godkända ändringar.

Senast uppdaterad 05.07.2022