Kunnanvaltuusto hyväksyi Sipoon talousarvion ensi vuodelle

Vuoden 2021 tulos olisi noin -3,4 miljoonaa euroa ja poistoerokirjauksen jälkeen noin -2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilikauden tulos paranee kunnanhallituksen alkuperäiseen esitykseen verrattuna muun muassa HSL-kuntayhtymän kuntaosuuden pienenemisestä johtuen.

Valtuutetut tekivät talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 22 kannatettua ehdotusta lähetekeskustelussa 16.11.2020. Tärkeä parannus kuntalaisille tehtiin, kun valtuusto lisäsi  600 000 euron määrärahan kiertoliittymän toteuttamiseen Söderkullantien ja Uuden Porvoontien risteykseen vuodelle 2022. Hanke parantaa työmatka- ja asiointiliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Söderkullan kuntakeskuksessa.

Merkittävät määrärahalisäykset valtuusto teki myös Kerava-Nikkilä -radan suunnittelua varten 400 000 euroa sekä tehostetun palveluasumisen paikkojen ostoon 200 000 euroa, jolla lisätään 4-6 ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen paikkaa ensi vuodelle. Sivistysvaliokunnan määrärahaa valtuusto päätti lisätä 50 000 eurolla, jotta valiokunta voisi korottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja maltillisesti lain salliman maksimin sijaan.

Kuntalaisten verotus ei Sipoossa nouse. Valtuusto päätti jo marraskuun kokouksessa, että kunta pitää kunnallisveroprosentin ennallaan 19,25 prosentissa ensi vuonna. Yleinen kiinteistövero säilyy 1,00 prosentissa.

Infrahankkeissa ensi vuonna rakennetaan omakotikaava-alueita muun muassa Taasjärvelle Söderkullaan ja Pohjanniittyyn Nikkilään, minkä myötä alueille tulee omakotitalotontteja myyntiin.

Kotihoidontuen kuntalisää ei leikata, vesistöjä kunnostetaan

Valtuusto päätti kunnanhallituksen esityksestä poiketen, ettei kotihoidon kuntalisää leikata. Kuntalisän taso säilyy siten nykyisessä 200 eurossa kuukaudessa.

Valtuusto hyväksyi sen, että kunta neuvottelee Etelä-Sipoossa tiettyjen terveyspalvelujen ostamisesta Söderkullassa toimivalta yksityiseltä terveyspisteeltä, jotta voidaan turvata terveyspalveluiden saantia Etelä-Sipoosta nyt, kun Söderkullan terveysasema on sulkeutunut. Samalla kunta pyrkii lisäämään etä- ja puhelinvastaanottoa.

Valtuusto päätti myös, että kunta panostaa suunnitelmakaudella vesistöjen parantamiseen ja kunnostamiseen. Taasjärven parannuksen toimenpide- ja rahoitusohjelma laaditaan yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesi- ja ilmansuojeluyhdistyksen sekä alueen asukasyhdistysten kanssa. Lisäksi suunnitelmakaudella varaudutaan toteuttamaan Sipoonjoen vesistön parannushanke ja Brobölen padon nousuesteen poistaminen.

Valtuusto päätti lisäksi, että Söderkullassa ja Nikkilässä aloitetaan puistoruokailu ensi kesänä. Infrainvestointeihin tuleville vuosille valtuusto päätti lisätä Taasjärven itäpuolen asemakaava-alueet ja varautua suunnittelemaan ja toteuttamaan kokoojakadun. Söderkulla skolan toiminnan osalta päätettiin, että koulu jatkaa toimintaansa Sipoonlahden koulun kiinteistössä, kunnes uusi Söderkulla skolan koulurakennus on valmistunut.

Sopeutustoimia 2,5 miljoonalla ensi vuonna

Ohjelma käyttötalouden sopeuttamisesta ja sen toimenpide-esitykset käsiteltiin talousarvion yhteydessä.  Sopeutustoimista 2,5 miljoonan euron osuus kohdistuu vuodelle 2021, vuodelle 2022 tulee toimia 2,8 miljoonan euron edestä ja vuodelle 2023 sijoittuu 2,5 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä sopeutustoimia ovat muun muassa etävastaanoton käyttöönotto työikäisten sosiaali- ja terveyspalveluissa, avoimen varhaiskasvatuksen vähentäminen, Sarastian talouspalveluista luopuminen ja SipooInfon integroiminen kirjastopalveluihin.

Säästöjä tavoitellaan myös tehostamalla ikääntyneiden kotikuntoutusta ja panostamalla nuorten ennalta ehkäiseviin palveluihin ja näin vähentämällä jatkossa kalliimpien palveluiden tarvetta. Lisäksi hyväksyttiin esimerkiksi katujen kunnossapidon kustannusten vähentäminen sekä Vanhan Kuntalan, Aravatalon ja Varikon tyhjentäminen ja niiden huollon lopettaminen.

Sen sijaan muun muassa päivähoidon ja opetuksen ryhmäkoosta Sipoossa ei säästetä valtuustoryhmien tekemän linjauksen mukaisesti.

Kunnanhallituksen ehdotukseen talousarvioksi pääset tästä linkistä. Hyväksytty talousarvio lisätään kunnan verkkosivuilla Talousarvio ja tilinpäätös -sivulle sen jälkeen kun, talousarvioon on tehty valtuuston päättämät muutokset.

Viimeksi muokattu 05.07.2022