Fullmäktige godkände detaljplanen för Nickby gårds centrum

Illustration: Tietoa Finland Oy. Utsikt över Nickby gårds centrum och Ollbäckens dal från järnvägens håll. Dalarna längs bäcken bevaras i naturligt tillstånd i planen.

Detaljplanen för Nickby gårds centrum (NG8) godkändes av fullmäktige efter ett motförslag och en omröstning. Planen godkändes slutligen med rösterna 29–14.

Planen möjliggör mångsidigt boende och tjänster på Nickby gårds centrumområde för cirka 2 600 invånare. Den skapar också förutsättningar för att utvidga tätortscentrumet till norra sidan av banan. Samtidigt skapar planen förutsättningar för att inleda persontågtrafiken på bansträckan mellan Kervo och Nickby.

Detaljplanen godkändes efter att ett kvarter tagits bort

Ett kvarter uteslöts från planen vid förtroendeorganens behandling. Markanvändningssektionen beslutade att ta bort ett kvarter som gränsar till Norrskogen. Meningen med denna ändring är att ytterligare förstärka friluftsområdet i Norrskogen.

Cirka 80 procent av bostäderna utgörs av småhus

Allt som allt har detaljplanen för Nickby gårds centrum ändrats betydligt under planprocessens olika skeden utgående från den respons som lämnats in.

Planområdet har blivit ett småhusdominerat område. Antalet flervåningshus har skalats ner avsevärt jämfört med det första utkastet.

Byggandet centraliserades och flyttades till de nuvarande åkrarna för att bevara skogen. Över hälften av det godkända planområdets areal är skog och parkområden.

Cirka 80 procent av bostäderna utgörs av småhus och cirka 20 procent av flervåningshus.

Mer information om planen får du på fullmäktiges föredragningslista och planens webbplats: www.sipoo.fi/ng8 .

Länkar:

Fullmäktiges föredragningslista
Webbplatsen för detaljplanen för Nickby gårds centrum: www.sipoo.fi/ng8

 

Senast uppdaterad 09.06.2023