Fullmäktige godkände delgeneralplanen för Norra Paipis

Delgeneralplanen för Norra Paipis omfattar ett cirka 34 kvadratkilometer stort område i norra Sibbo. I området finns nuförtiden cirka 760 fastigheter.

Målet med delgeneralplanen är att utveckla byområdet och styra markanvändningen. Delgeneralplanen anvisar nybyggnader på lämpliga och hållbara platser med tanke på landskapet, miljön och den befintliga infrastrukturen. Nybyggnader betonas i bycentrumet och nära trafikförbindelserna.

Med delgeneralplanen strävar man efter att utveckla bycentrumet så att den levande landsbygden och dess tjänster stöds. Samtidigt är avsikten att värna om den värdefulla naturen och det värdefulla landskapet samt skydda och värna om omfattande, sammanhängande skogsområden. Därtill har man strävat efter att styra kompletteringsbyggande således att markägarna på området behandlas jämlikt.

Med delgeneralplanen anvisas 452 nya byggplatser i Norra Paipis. Det har uppskattats att förverkligandet av de nya byggplatserna som anvisas i planen fördelas över en tidsperiod på cirka 25 år. Sannolikt inleds byggande av i medeltal högst cirka 18 egnahemshus årligen på området.

Byggplatser som anvisas i planen är riktgivande. Detta betyder att byggandet alltid kräver att tillståndsmyndigheten beviljar ett separat avgörande som gäller planeringsbehov.

En karta över byggplatser.
Nya byggplatser, som anvisas i delgeneralplanen, har illustrerats med röda punkter i denna karta. De svarta punkterna är befintliga byggplatser.

Nytt sätt att fastställa dimensioneringen av byggrätten

En ny metod har undersökts och tillämpats vid fastställandet av dimensioneringen av byggrätten för utarbetandet av delgeneralplanen. I planarbetet har utarbetats en dimensioneringstabell som baserar sig på förmånlighetszoner visavi nybyggnader (byggbarhetszoner) som fastställs för området. Riktgivande byggplatser har anvisats i delgeneralplan enligt fastighet på basis av denna dimensioneringstabell.

Placeringen av nybyggnader på byggbarhetszonerna har påverkats av bland annat områdets infogning med den befintliga bebyggelsestrukturen, möjligheten att ansluta fastigheter till vatten- och avloppsnätet, närheten av skolan och hållplatser för kollektivtrafik, jordmånens byggbarhet, grundvattenområden samt skyddsområden.

I planen har nya byggplatser anvisats för alla zoner, men i de zoner som är mindre lämpliga för byggande förutsätts att fastighetens minimiareal är större för varje ny byggplats. Mest byggplatser har alltså anvisats i zoner som bättre lämpar sig för byggande, såsom i bycentrumet och nära trafikförbindelser.

Det nya reviderade förslaget var framlagd i fjol

Delgeneralplanen för Norra Paipis anhängiggjordes ursprungligen i februari 2016. Förslaget till delgeneralplan var framlagt år 2019. Enligt den myndighetsrespons som lämnades in drog markanvändningssektionen och kommunstyrelsen då upp riktlinjer för utarbetandet av ett nytt reviderat planförslag och uppdaterade principerna för planeringen. I detta skede utvecklades planens dimensionering så att antalet byggplatser är återhållsammare än tidigare.

Det nya reviderade förslaget till generalplan utarbetades och var framlagt i april–juni 2023. I det reviderade förslaget hade man tagit bort bland annat möjligheten att bygga en bostadsbyggnad med två bostäder på en byggplats. Även bland annat byområdens omfattning hade justerats nedåt.

13 utlåtanden, 2 anmärkningar av sammanslutningar och 22 anmärkningar av markägare och andra delaktiga lämnades in om planförslaget. Några små ändringar gjordes i plankartan, -beteckningarna, -bestämmelserna och -beskrivningen och utredningarna som utarbetats för planen utgående från de inlämnade utlåtandena och anmärkningarna. Till exempel två naturskyddsområden, Törngrens skogar och Hökärrs skog, tillades i plankartan och beteckningen ”behov för förbindelse till friluftsliv och rekreation” ströks från den nordvästliga sluttningen i klippområdet i Kummelbergen. Även trafikbullerzonen uppdaterades i plankartan för att motsvara prognosen för trafikbuller år 2050.

Helhetslösningarna i delgeneralplanen som nu godkändes förblir likadana som i det planförslag som var framlagt år 2023.

Länkar:

Fullmäktiges föredragningslista: G26 Delgeneralplan för Norra Paipis, godkännande
Webbsidan för delgeneralplanen för Norra Paipis (G26) på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 08.04.2024