Förbud att använda Söderkulla gårds gångbro träder i kraft i slutet av november – enligt plan ska en ny bro byggas nästa år

Gångbron som går från Massbyvägen till Söderkulla gård har varit under särskild övervakning av kommunen sedan en broinspektion 2020. Vid inspektionen konstaterades skador på brokonstruktionerna och brister relaterade till hållbarhet. Förbudet som införs nästa månad är en reaktion på observationer som gjordes under hösten och enligt vilka brons hållbarhet kan utgöra en säkerhetsrisk genom den kombinerade effekten av användning och snöbelastning.

Under användningsförbudet förhindras tillträde till bron genom att på platsen uppföra staket och varselskyltar.

Ny fackverksbro med träräcke som passar in i miljön

Den nuvarande gångbron över Sibbo å som byggdes 1975 kommer att rivas och en ny bro att byggas. Målet är att rivningen av den befintliga bron och byggandet av den nya bron slutförs före utgången av 2024.

Enligt plan ska Söderkulla gårds nya gångbro byggas samtidigt som detaljplanen för Söderkulla gårds bostadsområde (S20) byggs. Syftet är dock att prioritera byggandet av den nya bron så att rivningen av den befintliga bron kan påbörjas redan under vårvintern.

Den nya gångbron som ersätter bron som ska rivas kommer att vara av fackverkstyp, med gallerverksräcken i trä och ett trädäck monterat på insidan av stålfackverket.

Det genomförandealternativ som presenterades för tekniska utskottet hösten 2022 tar förutom de beräknade byggkostnaderna också hänsyn till att brons utseende lämpar sig för den omgivande naturenliga miljön.

Senast uppdaterad 31.10.2023