Fler invånare önskas i skärgården

Skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg informerade om aktuella ärenden:

  • Enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram kommer den gamla skärgårdslagen från år 1981 att uppdateras. Dessutom utreds möjligheterna att skapa incitament för att flytta till landsbygden och skärgården.
  • Inom ramen för projektet deltagande budgetering har grillplatser och Vilstrands brygga iståndsatts och antalen fästen utökats under sommaren. Dessutom har tillgängligheten i hamnen i Kalkstrand och på rekreationsområdet på Norrkullalandet kartlagts. Härefter har fritidssektorn byggt två hinderfria toaletter på Norrkullalandet.
  • Skärgårdsdelegationen har i augusti gett utlåtande om utkastet till Finlands kuststrategi och om strukturmodellerna för Sibbo generalplan. Delegationen önskar att skärgården beaktas i alla strukturmodeller och i det kommande utkastet till generalplan.
  • NTM-centralen i Egentliga Finland konkurrensutsätter på nytt förbindelsebåttrafiken i Borgå och Sibbo skärgård hösten 2023. Avtalsperioden är 1.9.2024–4.2029. Skärgårdsdelegationen önskar att en sen tur ordnas under menförestider och att skärgårdsborna ges förtur, ifall inte alla passagerare ryms med.
  • Bobarhetsanalysen för skärgården i Sibbo blev färdig i september som en del av det nationella Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi ordnar Finlands skärgårdsting i Åbo 4.12–5.12.2023.

På invånarkvällen ordnades grupparbete om fyra teman: befolkningsutvecklingen, service och arbetsplatser, förbindelsebåttrafiken och öarnas bobarhet och livskraft.

Arbetsgrupperna önskade att befolkningen skulle öka i skärgården. Nya invånare kunde flytta till öar på vilka finns eller har funnits fast bosättning. En livsmedelsbutik och ett tankningsställe efterlystes. Byggnadsbranschen, gårdskarlstjänster, turismsektorn och hemservice kunde erbjuda arbetsplatser. Skärgårdsborna använder oftast egna båtar och är beroende av förbindelsebåttrafiken närmast under menförestider. För att främja öarnas bobarhet och livskraft kunde myndigheterna göra det lättare för invånarna att erhålla bygglov, ändra fritidsbostäder till stadigvarande bostäder och bygga sidobostäder. Bostäder som sällan används kunde hyras ut åt utomstående personer som vill pröva hur det skulle kännas att bo på en holme. Intresserade hyresgäster finns.

 

Senast uppdaterad 30.10.2023