Fastighetsägare – vet du ditt ansvar när det gäller underhåll av gatuområden?

 

Fastighetens träd och buskar har på vissa ställen vuxit så mycket under sommaren att grenarna hänger för lågt och täcker sikten eller sprider ut sig på en led för gång- och cykeltrafik eller på en körbana. Det ligger på fastighetsägarens eller hyresgästens ansvar att se till att träd och buskar växer på den egna fastighetens sida. Vegetation som sprider sig utanför tomten ska vid behov gallras så att den inte försämrar användningen av en led för gång- och cykeltrafik eller en körbana eller hindrar sådant vinterunderhåll av gatuområden som utförs av kommunen. Det är särskilt viktigt att se till att sikten är god i korsningsområden och vid tomtanslutningar.

Sibbo kommun ber fastighetsägarna att kontrollera och vid behov gallra vegetation som breder ut sig utanför tomtens gränser, så att alla kan röra sig tryggt på gatorna och på gång- och cykellederna när kvällarna blir mörka på hösten.

Vänligen kontrollera med hjälp av illustrationerna nedan om vegetationen som växer på din tomt och på gränsen till ett gatuområde ligger inom gränserna för lagstadgad höjd och bredd.

Fastighetsägarnas ansvar för vinterunderhåll

Förutom skyldigheten att sköta vegetationen vill kommunen inför vintern påminna fastighetsägarna om deras ansvar då det gäller vinterunderhållet av fastigheten och dess omedelbara omgivning. Fastighetsägarens ansvar för underhållet vintertid omfattar underhåll av tomtanslutningen och gångvägen, avlägsnande av snöplogsvallar och halkbekämpningssand samt underhåll av vägtrummor.

Genom att sköta vinterunderhållet bidrar fastighetsägarna till kommunens vinterunderhåll av gator och offentliga områden och till den allmänna trafiksäkerheten.

Läs mer om fastighetsägarnas ansvar här: Fastighetsägarens ansvar – Sibbo – Sipoo

Senast uppdaterad 21.10.2022