Den äldre delen av Nickby social- och hälsostation ska renoveras – Avdelningstjänsterna förslås flyttas till tillfälliga lokaler i Mäntsälä för den tid renoveringen pågår

I renoveringsprojektet korrigeras de nuvarande lokalernas brister så att lokalerna bättre motsvarar klienternas och personalens aktuella behov och krav. De omfattande renoverings- och ändringsarbetena innebär bland annat att golvbeläggningen, våtutrymmena och belysningen förnyas och att ändringar görs i lokalernas fastighetsteknik och fastighetsautomation. Renoveringsarbetena beräknas räcka cirka 12 månader.

-Genom att renovera lokalerna på avdelningarna säkerställer vi att det även under de kommande åren i Sibbo finns avdelningslokaler tillgängliga för välfärdsområdets tjänster och att lokalerna svarar mot dagens behov, säger Lokalitetsförvaltningens kundbetjäningschef Henna Salminen.

En mer exakt tidtabell för när renoveringsarbetet inleds och flytten till de tillfälliga lokalerna kommer att meddelas så snart som möjligt efter att lokalplaneringen har preciserats.

De tillfälliga lokalerna i Mäntsälä visade sig vara det bästa alternativet i en kartläggning

Stora tillfälliga lokaler behövs för Akut- och rehabiliteringsavdelningen och Regnbågen. De tillfälliga lokalerna måste rymma 64 klient- och patientplatser och personalens lokaler.

För förslaget till tillfälliga lokaler som utarbetats för social- och hälsovårdsutskottet kartlade kommunens Lokalitetsförvaltning tillsammans med en arbetsgrupp från social- och hälsovårdstjänsterna vilka alternativ till tillfälliga lokaler som finns nära Sibbo och i huvudstadsregionen. I kartläggningen granskades många lokaler, både hos privata tjänsteleverantörer och hos de närliggande kommunerna. Som en del av kartläggningen undersökte man också alternativet att till Sibbo skaffa tillfälliga lokaler i form av en paviljong och att genomföra renoveringsprojektet avdelningsvis i två skeden.

Utifrån kartläggningen av tillfälliga lokaler visade sig avdelningslokalerna i Mäntsälä vara lämpligast vad gäller lokalernas funktionalitet och anpassningsbarhet, läge, tillgänglighet och kostnader. Avdelningslokalerna på adressen Kaakkumäentie 1–3 ägs av Mäntsälä kommun och Sibbo skulle få använda hela andra våningen och en del av lokalerna på tredje våningen.

– Vårdens nivå inom avdelningstjänsterna skulle förbli oförändrad även under flytten till de tillfälliga lokalerna. Vårdbehovet granskas alltid skilt för varje patient. Kommunerna i östra Nyland har också en möjlighet att använda avdelningsplatserna i områdets andra kommuner. Detta betyder till exempel att terminalvårdens klienter skulle kunna placeras i Borgå i stället för i Mäntsälä under den tid som renoveringen pågår, om det är en lättare lösning för de närstående, säger direktören för social- och hälsovårdsväsendet Leena Kokko.

De tillfälliga lokalerna i Mäntsälä är tillgängliga med hiss och från byggnaden går en tunnel till den närliggande hälsostationens lokaler där bland annat laboratorie- och röntgentjänsterna är belägna. Avdelningslokalerna som föreslås som tillfälliga lokaler ligger också rätt nära Lahtisleden och några kilometer från Mäntsälä tågstation. Även patienttransporterna från de tillfälliga lokalerna i Mäntsälä till Borgå sjukhus kan ordnas smidigt.

Kommunen ordnar transporttjänst för personalen och närstående till invånarna på avdelningarna

Sibbo kommun har även för avsikt att ordna busstransport från Nickby till de tillfälliga lokalerna. Transport tillhandahålls för både personalen och närstående till klienterna på avdelningarna. Transporten skulle vara gratis och skulle betjäna minst 3 gånger per dygn 7 dagar i veckan.

– Med transporttjänsten vill vi säkerställa att det fortsättningsvis är så lätt som möjligt för Sibboborna att besöka avdelningarna och vi vill också underlätta personalens resor till arbetet vid de tillfälliga lokalerna, säger Kokko.

Länkar:

Ärende på social- och hälsovårdsutskottets föredragningslista
Akut- och rehabiliteringsavdelningen i sibbo.fi
Regnbågen i sibbo.fi

Senast uppdaterad 25.03.2022