Demonstrationen som ordnas den 1 februari kan påverka Sibbo kommuns tjänster

I skolorna kan det till exempel vara att skolgångshandledarna är frånvarande från sitt arbete. Däremot har största delen av lärarna ett tjänsteförhållande och därmed arbetar normalt även den 1 februari. Demonstrationen kan också synas i skolornas städning och skolmat. Strävan är att ordna skolmåltiderna huvudsakligen normalt, men det kan komma ändringar i matlistan, eftersom situationen påverkar tillgången av livsmedel från produktleverantörerna.

Strejken som stänger daghem i huvudstadsregionen i två dygn gäller inte Sibbo, utan daghemmen hålls öppna i Sibbo. Det kan dock vara att daghemmen hålls öppna med specialarrangemang torsdagen den 1 februari, till exempel med sammansatta barngrupper. Demonstrationen kan även påverka daghemmens städning och ändringar görs eventuellt i daghemmens matlista.

Demonstrationen kan även påverka städningen och underhållet av övriga kommunala fastigheter samt gatornas vinterunderhåll. Demonstrationen kan till exempel skjuta upp plogning eller sandning av gator. Demonstrationen kan också fördröja underhållet av idrottsplatser torsdagen den 1 februari, t.ex. körning av skidspår, underhåll av isbanor och plogning av idrottsplatsernas parkeringsplatser.

Bussbranschens strejk påverkar skolskjutsar och kollektivtrafiken fredagen den 2 februari.

Demonstrationen som ordnas torsdagen den 1 februari påverkar inte kollektivtrafiken. Däremot kommer bussbranschens strejk fredagen den 2 februari troligtvis att störa skolskjutsar som görs med buss anmärkningsvärt under hela dagen samt synas för övrigt i Sibbos kollektivtrafik. HRT beräknar att största delen av busstrafiken inte körs under fredagen.

HRT meddelar om strejkens följder i HRT:s trafik på sin webbplats. Vårdnadshavare till elever som rör sig med kollektivtrafik kan följa vilka skjutsar som körs på HRT:s webbplats. Om en tur som normalt används inte körs och det inte är möjligt att ta sig till skolan med buss, är det vårdnadshavarens skyldighet att ordna elevens skjutsar. Troligen deltar inte taxibilar i strejken, och det förutses att skolskjutsar som ordnas med taxi kan köras normalt.

Vårdnadshavarna kan ansöka om understöd för de skolskjutsar som de körde när skolskjutsarna ställdes in. Vårdnadshavarna till de elever som inte kunde åka med buss till skolan har möjlighet att ansöka om ersättning via Wilma för de skolskjutsar som de körde.

Ersättningen ansöks via Wilma med ansökan om skolskjuts i form av en ledsagarersättning. Förutsättningen är ett giltigt beslut om att eleven har rätt till skolskjuts med buss i form av ett resekort.

Ansökan ska även innehålla vårdnadshavarens kontonummer och antalet körkilometer per dag under strejken. I ansökan finns det ett separat fält för kontonumret, och körkilometerna kan skrivas i fältet ”Ytterligare information om skolskjutsen”.

Ersättningen av de skolskjutsar som vårdnadshavaren själv tar hand om räknas per barn som en kilometerersättning mellan hemmet och skolan. Ersättningen är i enlighet med FPA:s vid tidpunkten gällande ersättning om användning av egen bil. Ansökningarna behandlas i den ordning som de lämnas in.

 

Senast uppdaterad 29.01.2024