Bildningsavdelningens förfrågan om skolvägens smidighet

Eleverna svarar på enkäten i skolan, tillsammans med sin lärare. Vårdnadshavarenkäten är skickad via Wilma. Vi hoppas på att så många vårdnadshavare som möjligt skulle ge sig tid till att besvara enkäten. Svaren kommer direkt att påverka planeringen och utformandet av skoltransporten.

Det övergripande målet är att klarlägga hur bra vi i Sibbo lyckas med att arrangera skolvägen för skoltransporteleverna, samt att allmänt kartlägga kommunens trafiksäkerhet på skolvägen. På basis av svaren av enkäten är det meningen att göra upp en handlingsplan ännu i år.

Senast uppdaterad 26.04.2022