Principer för skogsplanering och skogsvård

Skogsvårdsplanen

Skötseln av kommunens skogar grundar sig på en tätortsskogsplan (på 180 hektar) och en ekonomiskogsplan (på 560 hektar). Ekonomiskogsplanen omfattar även områden ur andra vårdklasser och deras skötsel planeras skillt enligt vårdklass. Sibbo kommun äger även skärgårdsskogar. Deras vård planeras fall för fall.

Vårdplanerna framställs för tio år åt gången och måste godkännas av tekniska utskottet.

Åtgärdsprogrammen

Utgående från skogsvårdsplanen, planläggningsprogrammet och invånarnas önskemål utformas årligen ett åtgärdsprogram, där nödvändiga skogsvårdsåtgärder presenteras. I programmet presenteras noggrannare åtgärder samt aspekter som bör observeras, t.ex. landskaps- och miljövärden. 

Åtgärdsprogrammet sammanställs av avdelningen för gator- och grönområden, i samarbete med planläggnings-, bildnings- samt miljöavdelningen. Tekniska utskottet avgör om programmet kan godkännas.

Engagering och informering av kommuninvånarna

Skogsplanerna presenteras åt allmänheten på invånarmöten.

Invånarna informeras på förhand om vårdåtgärder i närskogar per post samt via kommunens hemsida och sociala medier. Information gällande åtgärder i frilufts-, rekreations- och ekonomiskogar publiceras på kommunens hemsida.

Skogsvårdsprinciper enligt vårdklass

Allmänna principer

 • Målet är att öka på skogsvolymen samt bevara skogens livskraftighet.
 • I mån av möjlighet bevaras gamla, värdefulla skogar.
 • Små vattendrags strandzoner, bäckar och små våtmarker bör bevaras.
 • Sparträd lämnas kvar i närheten av biotoper som är viktiga med tanke på artmångfalden.
 • Inhemska trädarter används till förnyandet av skogen.
 • Naturligt förnyande används alltid då det är möjligt.
 • Hyggesränsning utförs genast då det finns behov.
 • Hyggen planeras noga för att undvika skador på sparträden och terrängen.
 • På känsliga skogsområden kan hästar användas som hjälp i stället för skogsmaskiner.
 • Fåglarnas häckningsro bör tryggas (15.4-31.7).
 • Snabba åtgärder vidtas mot skadedjur.
 • Bekämpningsmedel kan användas mot invasionsarter, men begränsningar gällande ämnets användning bör beaktas.
 • På friluftsområden framhävs vackra vyer samt speciella träd, stora stenar och liknande naturformationer genom att gallra växtlighet och träd runt dem
 • Kulturlandskap framhålls (t.ex. Nickby sjukhus gamla begravningsplats).
 • Kriluftsrutterna hålls trygga för att röra sig och fria från hinder.
 • Invånarnas önskemål beaktas.
 • Avverkningsavfall och enskillda vindfäll kan ges gratis åt kommuninvånare.
 • Avverkning utkontrakteras.
 • Stubbar lämnas kvar.

C1 Närskogar

 • Närskogar sköts aktivt enligt vårdklassen samt den årliga naturvårdsplanen.
 • Kulturlandksapen beaktas.
 • Närskogarna rensas upp så att det är säkert att röra sig längs friluftsrutterna.
 • Röjningen av brakel och snår koncentreras kring stigars och lättrafikleders renar, utkiksplatser, kulturlandkskap samt vid gränsen mellan skogen och tomter. Dvs. hela skogen röjs inte jämnt. Även biologiskt värdefulla snår lämnas oskötta.
 • Farliga träd avlägsnas så fort som möjligt.
 • Man strävar efter en skog med varierande ålders- och landsskapsstruktur.
 • Slitage riktas bort från känsliga områden med hjälp av planering av rutter samt genom att lämna kvar trädstammar på marken.
 • Områden med speciella naturvärden sköts bara med naturliga metoder i enlighet med enskillda planer.
 • Förnyandet utförs i form av plock- och luckhuggning, dvs. man gallrar av de största träden och/eller avverkar små öppningar i skogen.
 • Avverkningsavfallet förs bort om det stör friluftslivet eller landksapet i bosättningens omedelbara närhet.
 • Invånarna informeras om skogsvårdsåtgärder på förhand per post samt via kommunens hemsida och sociala medier.

C2 Frilufts- och rekreationsskogar

 • Farliga träd avlägsnas.
 • Friluftsrutternas kanter rensas från snår, torrfuror och kullfallna träd.
 • Rutternas omgivning sköts så att de har en mångfald trädarter med varierande åldersstruktur.
 • Viktiga biotoper uppmärksammas.
 • Även i rekreationsskogarna lämnas mindre oskötta snårområden för att upprätthålla artmångfalden.
 • Stranområden samt åars och mindre vattendrags landskapsområden framhävs genom småskalig skötsel.
 • Avverkningsavfall samlas bort från centrala områden och gläntorna inordnas i landskapet.

C3 Skyddsskog

 • Som tyngdpunkt för vården är att bevara skyddselementet, dvs. en frisk, artrik, flerskiktad och rik skog, som isolerar ljud och skymmer sikt
 • Farliga träd avlägsnas 

C4 Ekonomiskog

 • Ekonomiskogar sköts och avverkas i enlighet med skogslagen, skogsplan och Metsäkeskus Tapios rekommendationer om god skogsvård.
 • Plant- och ungskog vårdas vid rätt tidpunkt.
 • Den tidiga röjningen görs i tid.
 • Gläntorna inordnas i landskapet med tillräckligt stora grupper sparträd.
 • Markberedning och vitaliseringsgödsling utförs vid behov och med lämpliga metoder.
 • Effekten på landskapet både nära och på avstånd beaktas i planering av avvergningar.