Principer för skogsplanering och skogsvård

Skogsvårdsplanen

Skötseln av kommunens skogar grundar sig på en tätortsskogsplan (på 180 hektar) och en ekonomiskogsplan (på 560 hektar). Ekonomiskogsplanen omfattar även områden ur andra vårdklasser och deras skötsel planeras skillt enligt vårdklass. Sibbo kommun äger även skärgårdsskogar. Deras vård planeras fall för fall.

Vårdplanerna framställs för tio år åt gången.

Åtgärdsprogrammen

Utgående från skogsvårdsplanen, planläggningsprogrammet och invånarnas önskemål utformas årligen ett åtgärdsprogram, där nödvändiga skogsvårdsåtgärder presenteras. I programmet presenteras noggrannare åtgärder samt aspekter som bör observeras, t.ex. landskaps- och miljövärden. 

Åtgärdsprogrammet sammanställs av avdelningen för gator- och grönområden, i samarbete med planläggnings-, bildnings- samt miljöavdelningen.

Engagering och informering av kommuninvånarna

Invånarna informeras på förhand om vårdåtgärder i närskogar till exempel genom fältbesök samt via kommunens webbpalts och sociala medier. Information gällande åtgärder i frilufts-, rekreations- och ekonomiskogar publiceras på kommunens hemsida.

Bild: Suvi Suovaara

Skogsvårdsprinciper enligt vårdklass:

Allmänna principer

Vid planeringen av skogsskötseln beaktas:

 • utvecklingen av trädbeståndet och den övriga växtligheten så att den betjänar skogens användning under dess livscykel.
 • markägarens mål.
 • områdets särdrag såsom utrotningshotade och värdefulla arter, ytprofiler, hydrologi och vyer.
 • rekreationsvärde.
 • framkomlighet och säkerhet.
 • bekämpning av skadliga främmande arter.
 • konsumentsäkerhetslagstiftningens krav på konstruktioner och byggnader.
 • ekosystemtjänsternas verksamhet.
 • att skötselåtgärderna är förenliga med en hållbar utveckling.
 • lagens krav, skyddsbestämmelser, certifieringar, skötselns kvalitetskrav och övriga anvisningar.
 • områdesanvändarnas, invånarnas och övriga intressenters interaktiva deltagande och insamlad respons.

Målet för skogsskötseln är att:

 • säkerställa trädbeståndets, den övriga skogsvegetationens och jordens fruktbarhet, reproduktionsförmåga, mångformighet och växthälsa.
 • lämna kvar rötträd i områden där de inte medför olägenheter för användarnas säkerhet.
 • iaktta objektets skogsplaner och specialobjektens skötsel- och bruksplaner.

M1 Värdeskogar

 • Målet för skötseln av värdeskogar är att bevara och framhäva objektets särdrag såsom naturens mångfald, kultur- eller naturvärden.
 • Värdeskogarna sköts enligt en objektspecifik skogsplan på det sätt som objektets specialvärden och särdrag kräver.
 • Värdeskogarnas växtlighet sköts så att områdets särskilda värden bevaras och stärks.
 • Skogsskötseln styrs genom en objektspecifik skogsplan samt genom beställarens anvisningar för de särskilda skötseluppgifterna.

M2 Närskogar

 • Målet för skötseln av närskogar är att upprätthålla ett mångsidigt, säkert, trivsamt och användarvänligt skogsområde.
 • Med skötselarbetet strävar man efter att förlänga trädbeståndets livscykel och skapa ett representativt landskap.
 • Växtlighetens, konstruktionernas, utrustningens och anordningarnas säkerhet kontrolleras regelbundet.
 • Rekreation som orsakar slitage styrs till slitstarka vägar såsom stigar och spångar.
 • Vid planeringen av närskogarnas skötsel beaktas specialbehoven för användningen av objektet, slitaget av användningen och användarnas säkerhet under skötselarbetet.
 • Skötseln av konstruktionerna, anordningarna och utrustningen styrs genom lagstadgade konditions- och säkerhetsgranskningar samt genom beställarens anvisningar för skötsel- och servicearbetet.

M3 Frilufts- och rekreationsskogar

 • Målet för skötseln av frilufts- och rekreationsskogar är att upprätthålla ett mångsidigt och användarvänligt skogsområde med säkra rutter och konstruktioner samt att bidra till naturens mångfald.
 • Med skötseln strävar man efter att förlänga trädbeståndets livscykel och skapa ett representativt landskap.
 • Vyer öppnas mot avlägsna landskap såsom vattendrag, kringliggande kulturlandskap eller för att ta fram landskapsträd och naturformationer.
 • Växtligheten i frilufts- och rekreationsskogarna sköts så att skogens ekosystem är livskraftigt.
 • Skogsnaturens mångformighet främjas genom att bland annat gynna buskage, småskaliga kalhyggen och rötträd.
 • Växtlighetens, konstruktionernas, utrustningens och anordningarnas säkerhet kontrolleras regelbundet.
 • Rekreation som orsakar slitage styrs till slitstarka vägar såsom stigar och spångar.
 • Med hjälp av skötseln främjas också skogsbruk.

M4 Skyddsskogar

 • Målet för skötseln av skyddsskogar är att upprätthålla en täckande växtlighet i många skikt och en skyddande inverkan.
 • Vid planeringen av skogsskötseln beaktas specialbehoven för bevarandet av en skyddande inverkan och ekosystemtjänsternas verksamhet.
 • Växtligheten sköts så att den har många skikt, är mångformig och täckande samt har en bra skyddande inverkan.
 • Vid skötseln beaktas även landskapet och eventuellt rekreationsbruk.

M5 Ekonomiskogar

 • Målet för skötseln av ekonomiskogar är att skogen ger en bra avkastning på ett hållbart sätt samtidigt som dess biologiska mångfald bevaras.
 • Ekonomiskogarna sköts enligt markägarens mål på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt samt med beaktande av skogens landskapsvärden.
 • Ekonomiskogarnas växtlighet sköts så att skogens avkastningsmål uppnås och naturens mångfald bevaras.
 • Skogsnaturens mångformighet främjas genom att bland annat gynna buskage, småskaliga kalhyggen och rötträd.