Metsäsuunnittelun ja -hoidon periaatteet

Hoitosuunnitelmat

Kunnan omistamien metsien hoidon ja käsittelyn pohja on taajamametsäsuunnitelma (180 hehtaaria) ja talousmetsäsuunnitelma (560 hehtaaria). Talousmetsäsuunnitelma kattaa alueita myös muista hoitoluokista, joiden hoito suunnitellaan hoitoluokkakohtaisesti. Sipoon kunnalla on myös saaristometsäalueita. Näiden hoito suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Hoitosuunnitelmat laaditaan kymmenen vuoden ajaksi kerrallaan ja niiden hyväksymisestä päättää tekninen valiokunta.

Toimenpideohjelma

Vuosittain laadittavassa toimenpideohjelmassa esitetään metsissä tehtävät toimenpiteet. Vuotuinen metsätyöohjelma valmistellaan metsäsuunnitelman, kaavoitusohjelman ja asukastoiveiden pohjalta. Työohjelmassa esitetään tarkemmat toimenpiteet ja metsän käsittelyssä huomioitavat seikat kuten maisema- ja luontoarvot.

Toimenpideohjelman laatii katu- ja viheralueyksikkö, yhteistyössä kaavoitus, sivistys ja ympäristöosaston kanssa ja sen hyväksymisestä päättää tekninen valiokunta.

Kuntalaisten osallistaminen ja tiedon jakaminen kuntalaisille

Metsäsuunnitelmat esitellään kuntalaisille asukastilaisuuksissa.

Lähimetsien hoitotoimista tiedotetaan asukkaille etukäteen asukaskirjeellä ja kunnan nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Ulkoilu-, virkistys ja talousmetsien toimenpiteistä tiedotetaan kunnan nettisivuilla.

Metsien hoidon periaatteet hoitoluokittain

Yleiset periaatteet

 • Tavoitteena on puuston tilavuuden lisääminen ja puuston elinvoimaisuuden säilyttäminen.
 • Säästetään mahdollisuuksien mukaan vanhat, arvokkaat metsät ja varataan luontoarvoiltaan arvokkaimmat metsät suojelualueiksi.
 • Säästetään pienvesien reunavyöhykkeet, purot ja pienet kosteikot.
 • Säästöpuita jätetään monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen.
 • Käytetään kotimaisia puulajeja uudistamisessa.
 • Käytetään luontaista uudistamista aina kun se on järkevää.
 • Uudistusaloilla istutukset ja taimikon varhaishoidot tehdään heti, kun hoitotarvetta ilmenee ja ensiharvennukset tehdään oikea-aikaisesti.
 • Työkohteet suunnitellaan hyvin ja puunkorjuussa vältetään jäävien puiden vahingoittamista ja maastovaurioita.
 • Herkillä ja aroilla alueilla voidaan vaihtoehtoisesti käyttää hevosmetsuria.
 • Turvataan eläinten ja lintujen pesimisrauha ( 15.4-31.7 ).
 • Reagoidaan nopeasti kasvintuhoajiin.
 • Torjunta-aineita voidaan käyttää vieraslajien poistossa, huomioiden torjunta-aineiden käytön rajoitukset.
 • Avataan näkymiä kauniilla paikoilla ja ulkoilualueilla puuryhmiä, erikoisia puita, suuria kiviä ym. erikoisia luonnonmuodostumia tuodaan esille poistamalla puustoa niiden ympäriltä.
 • Tuodaan esille kulttuurimaisemaa. (esim. Sairaalan vanha hautausmaa).
 • Ulkoilureittien varret hoidetaan turvallisiksi liikkua.
 • Asukkaiden toiveet otetaan huomioon.
 • Yksittäisiä tuulenkaatoja sekä hakkujätettä voidaan antaa kuntalaisille ilmaiseksi.
 • Hakkuutyöt ulkoistetaan.
 • Kantoja ei nosteta.

C1 Lähimetsät

 • Lähimetsiä hoidetaan aktiivisesti, hoitoluokkakohtaisen tavoitteen ja vuosittaisen luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.
 • Kulttuurimaisema otetaan huomioon.
 • Ympäristöt pidetään raivattuina siten, että reiteillä liikkuminen on turvallista
 • Vesakon ja pusikoiden (pienpuuston hoito) raivauksissa hoito keskittyy metsän eri osiin siten, että koko metsää ei raivata tasaisesti, vaan raivaukset keskittyvät polkujen ja kevyen liikenteen väylien varsiin, näköalapaikoille, kulttuurimaisemiin sekä tonttien ja metsän raja alueille. Biologisesti arvokkaita tiheikköjä jätetään hoitamatta.
 • Vaaralliset puut poistetaan mahdollisimman pian.
 • Metsästä pyritään tekemään ikärakenteeltaan ja maisemakuvaltaan vaihteleva ja monimuotoinen.
 • Aroilta alueilta kulutusta ohjataan pois reitistöjen suunnittelulla ja maahan jätettävillä rungoilla.
 • Paljon erityisiä luontoarvoja sisältävillä kohteilla tehdään vain luonnonhoitotöitä erillisten suunnitelmien mukaan (esim. hevosmetsureiden avulla).
 • Uudistaminen tehdään pienaukko- ja poimintahakkuilla.
 • Valtaosa hakkuutähteistä korjataan pois silloin, kun ne haittaavat ulkoilua ja maisemakuvaa asutuksen välittömässä läheisyydessä.
 • Hoitotoimista tiedotetaan asukkaille etukäteen kunnan nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

C2 Ulkoilu ja virkistysmetsät

 • Vaaralliset puut poistetaan.
 • Ulkoilureittien reunaan ei jätetä laho- eikä kelopuita. Reuna-alue pidetään siistinä vesakosta.
 • Retkeily ja ulkoilureittien ympäristöjä hoidetaan siten, että ne ovat puulajisuhteiltaan ja ikärakenteiltaan vaihtelevia ja osin luonnonmukaisia.
 • Tärkeät elinympäristöt huomioidaan.
 • Ulkoilumetsiin jätetään pienialaisia hoitamattomia tiheikköjä lisäämään luonnon monimuotoisuutta.
 • Ranta-alueiden, jokien ja pienvesien maisemakohteita avataan pienimuotoisella hoidolla.
 • Hakkuutähteet korjataan pois keskeisiltä alueilta ja aukot sopeutetaan maisemaan.

C3 Suojametsät

 • Hoidon painopisteenä on suojaelementin säilyttäminen, eli terve, monilajinen, monikerroksinen ja peittävä metsä, joka eristää melua ja antaa suojaa.
 • Vaaralliset puut poistetaan.

C4 Talousmetsät

 • Metsiä hoidetaan ja hakataan metsälain, metsäsuunnitelman ja Metsäkeskus Tapion hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti.
 • Taimikoiden ja nuorten metsien hoito tehdään oikea-aikaisesti.
 • Ensiharvennukset tehdään ajallaan.
 • Uudistusalat ovat pienalaisia, aukot sopeutetaan maisemaan ja ne maisemoidaan. riittävän suurilla säästöpuuryhmillä.
 • Maanmuokkaus ja terveyslannoitus tehdään tarvittaessa sopivaa menetelmää käyttäen.
 • Hakkuissa otetaan huomioon toimenpiteiden vaikutus sekä lähi- että kaukomaisemaan.