Metsäsuunnittelun ja -hoidon periaatteet

Hoitosuunnitelmat

Kunnan omistamien metsien hoidon ja käsittelyn pohja on taajamametsäsuunnitelma (180 hehtaaria) ja talousmetsäsuunnitelma (772 hehtaaria). Talousmetsäsuunnitelma kattaa alueita myös muista hoitoluokista, joiden hoito suunnitellaan hoitoluokkakohtaisesti. Sipoon kunnalla on myös saaristometsäalueita. Näiden hoito suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Hoitosuunnitelmat laaditaan kymmenen vuoden ajaksi kerrallaan.

Toimenpideohjelma

Vuotuinen metsätyöohjelma valmistellaan metsäsuunnitelman, kaavoitusohjelman ja asukastoiveiden pohjalta. Työohjelmassa esitetään tarkemmat toimenpiteet ja metsän käsittelyssä huomioitavat seikat kuten maisema- ja luontoarvot.

Työohjelman laatii katu- ja viheralueyksikkö, yhteistyössä kaavoitus, sivistys ja ympäristöosaston kanssa.

Kuntalaisten osallistaminen ja tiedon jakaminen kuntalaisille

Lähimetsien hoitotoimista tiedotetaan asukkaille etukäteen esimerkiksi maastokäynneillä, kunnan nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Ulkoilu-, virkistys ja talousmetsien toimenpiteistä tiedotetaan kunnan nettisivuilla.

Metsien hoidon periaatteet hoitoluokittain:

Yleiset periaatteet

Metsien hoidon suunnittelussa huomioidaan:

 • puuston ja muun kasvillisuuden kehittyminen niin, että se palvelee metsän käyttöä sen elinkaaren aikana.
 • maanomistajan asettamat tavoitteet.
 • alueen ominaispiirteet, kuten uhanalaiset ja arvokkaat lajit, pinnanmuodot, hydrologia ja näkymät
 • kulkukelpoisuus ja turvallisuus.
 • haitallisten vieraslajien torjunta.
 • rakenteiden ja rakennettujen kuluttajaturvallisuussäädännön vaatimukset.
 • ekosysteemipalveluiden toiminta.
 • hoitomenetelmien kestävän kehityksen mukaisuus.
 • lakien vaatimukset, suojelumääräykset, sertifioinnit, kunnossapidon laatuvaatimukset ja muut ohjeet.
 • alueen käyttäjien, asukkaiden ja muiden osallisten vuorovaikutteinen osallistaminen ja kerätty palaute.

Metsän hoidon tavoitteena on:

 • varmistaa puuston, muun metsäkasvillisuuden ja maaperän elinvoimaisuus, kasvukunto, uusiutumiskyky, monimuotoisuus ja kasvinterveys.
 • jättää lahopuuta alueille, jossa siitä ei ole haittaa alueen käyttäjien turvallisuudelle.
 • noudattaa kohteelle laadittuja metsäsuunnitelmia ja erityiskohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia.

M1 Arvometsät

 • Arvometsän hoidon tavoitteena on säilyttää ja korostaa kohteen erityisarvoja, kuten luonnon monimuotoisuutta, kulttuuri- tai luonnonperintöä.
 • Arvometsää hoidetaan kohdekohtaisen metsäsuunnitelman mukaisesti kohteen erityisarvojen ja ominaispiirteiden vaatimalla tavalla.
 • Arvometsän kasvillisuutta hoidetaan niin, että alueella olevat erityiset arvot säilyvät ja vahvistuvat.
 • Metsänhoitoa ohjataan kohdekohtaisella metsäsuunnitelmalla sekä tilaajan laatimilla erityisten hoitotehtävien ohjeistuksella.

M2 Lähimetsät

 • Lähimetsän hoidon tavoitteena on monipuolinen, turvallinen, viihtyisä ja käyttäjäystävällinen metsäalue.
 • Hoitotöissä pyritään pitkään puuston elinkaareen ja maisemalliseen edustavuuteen.
 • Kasvillisuuden, rakenteiden, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden turvallisuutta tarkkaillaan säännöllisesti.
 • Kulumista aiheuttava virkistyskäyttö ohjataan kulumista kestäville päällysteille, kuten poluille ja pitkospuille.
 • Lähimetsän metsänhoidon suunnittelussa huomioidaan kohteen käytön erityistarpeet, käytöstä aiheutuva kuluminen ja käyttäjien turvallisuus hoitotöiden aikana.
 • Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kunnossapitotyötä ohjataan lakisääteisillä kunto- ja turvallisuustarkastuksilla sekä tilaajan laatimilla hoito- ja huoltotöiden ohjeistuksilla.

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsät

 • Ulkoilu- ja virkistysmetsän hoidon tavoitteena on monipuolinen, luonnon arvoiltaan monimuotoinen ja käyttäjäystävällinen metsäalue sekä turvalliset reitit ja rakenteet.
 • Hoidossa pyritään pidennettyyn puuston elinkaareen ja maisemalliseen edustavuuteen.
 • Näkymiä avataan kaukomaisemaan, kuten vesistöön, ympäröivään kulttuurimaisemaan tai maisemapuiden ja luonnonmuodostumien esiin ottamiseksi.
 • Ulkoilu- ja virkistysmetsän kasvillisuus hoidetaan niin, että metsäekosysteemi on elinvoimainen.
 • Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään muun muassa tiheikköjä, pienimuotoisia hakkualueita ja lahopuita suosimalla.
 • Kasvillisuuden, rakenteiden, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden turvallisuutta tarkkaillaan säännöllisesti.
 • Kulumista aiheuttava virkistyskäyttö ohjataan kulumista kestäville päällysteille, kuten poluille ja pitkospuille.
 • Hoidon avulla edistetään myös metsätaloutta.

M4 Suojametsät

 • Suojametsän hoidon tavoitteena on monikerroksinen ja peittävä metsäalue sekä suojavaikutusten ylläpitäminen.
 • Metsänhoidon suunnittelussa huomioidaan suojavaikutuksen säilymisen erityistarpeet ja ekosysteemipalveluiden toiminta.
 • Kasvillisuutta hoidetaan niin, että se on kerroksellista, monilajista ja sen peittävyys antaa hyvän suojavaikutuksen.
 • Hoidossa huomioidaan myös maisema ja mahdollinen virkistyskäyttö.

M5 Talousmetsät

 • Talousmetsän hoidon tavoitteena on, että metsä antaa kestävästi hyvän tuoton samalla, kun sen biologinen monimuotoisuus säilytetään.
 • Talousmetsää hoidetaan maanomistajan tavoitteiden pohjalta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi sekä metsän maisemalliset arvot huomioiden.
 • Talousmetsän kasvillisuus hoidetaan niin, että metsän tuottotavoitteet toteutuvat ja luonnon monimuotoisuus säilyy.
 • Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään muun muassa tiheikköjä, pienimuotoisia hakkualueita ja lahopuita suosimalla.