Natura 2000

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Natura 2000 -områden i Sibbo

I Sibbo ingår 2093,5 hektar markområden i Natura 2000 -nätverket. En del av naturskyddsområdena i Sibbo ingår också i Natura 2000 -nätverket, men alla naturskyddsområden ingår dock inte i nätverket. Detta eftersom det med tanke på EU:s mål för naturskyddet inte har ansetts nödvändigt. Å andra sidan är merparten av de områden som ingår i Natura 2000 inte fridlysta enligt naturvårdslagen, eftersom man ansett att det går att skydda områdena tillräckligt med stöd av andra lagar, såsom vattenlagen och markanvändnings- och bygglagen.

 

Natura 2000-områdena i Sibbo är: