Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen, Vekkox Oy

Vasa förvaltningsdomstol Diarienummer: 00481/19/5701

OFFENTLIG KUNGÖRELSE
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen
Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 3.2.2022
Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen
efter publiceringstidpunkten. Dagen för delfående av beslutet är 10.2.2022. (7 pv)

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 3.2.2022 nr 22/0008/1 om besvär i ett miljötillståndsärende, Slåtliden / krossning av stenbrottet och behandling av betongavfall och jord, Borgå
Den som ansöker om tillstånd: Vekkox Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 3.2. –
14.3.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden
Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i
den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är
14.3.2022.

Senast uppdaterad 04.08.2022