Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen – Vantaan Energia Oy

Vasa förvaltningsdomstol

Diarienummer 00404/20/5103 00479/20/5103

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 15.12.2021

Dagen för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Dagen för delfående av beslutet är 22.12.2021. (7 pv)

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 15.12.2021 nr 21/0149/3 om besvär i ett miljötillståndsärende, som har gällt ändring av verksamheten vid avfallskraftverket samt tillstånd för inledande av verksamhet, Vanda.

Den som ansöker om tillstånd Vantaan Energia Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden

15.12.2021−21.1.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto- oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 21.1.2022.

Senast uppdaterad 15.12.2021