Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen – Rudus Oy

Vasa förvaltningsdomstol

Diarienummer 00168/19/5109

Offentlig kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen. Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 10.12.2020.

Dagen för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten. Dagen för delfående av beslutet är 17.12.2020.

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 10.12.2020 nr 20/0088/1 om besvär i ett miljötillståndsärende som har gällt brytning om berg etc. Box, Sibbo.

Den som ansöker om tillstånd

Rudus Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 10.12.2020 – 18.1.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar

för överklagande och besvärstiden Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 18.1.2021.

Senast uppdaterad 10.12.2020