Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen – NCC Industry Oy

 

Vasa förvaltningsdomstol

Diarienummer 01365/19/5701

 

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats

12.8.2021

Dagen för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Dagen för delfående av beslutet är 19.8.2021.

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 12.8.2021 nr 21/0106/3 om besvär i ett miljötillståndsärende, som har gällt beviljande av gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen för brytning och krossning av berg samt mottagning av överskottsmark, Askola, Pornainen, Sibbo

Den som ansöker om tillstånd

NCC Industry Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 12.8.2021− 20.9.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 20.9.2021.

Kungörelse och beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 12.08.2021